పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/432

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సంధి - ప్ర, కరణ ము. 375 6法で5で。 వాఁడువచ్చెన్, హెఁడువచ్చె (8) “హలన సానంబులు పరంబులగునపు డేమి శబ్దసయియొక్క O৩৩ STo പൻ x’ 9 3 *&^ گ ) - کیبات سر حمام *、. s s ਤੁੰਦ నౌరాఁడు f^"s విు فاع( CŞ. { = *) 3) ర్థమని 5 )3 סהס %) ( ချွဲ ~ యము. (4) “హలవసానంబులు పరంబు లగునప్పడు లు, రు, వర్ణకంబుల యుత్వంబునకు లోపము వైకల్పికముగానగు” పౌఢవ్యాకరణము. వానికచ్చు పరమైనచో నుత్వలోపము గలుగును గావున, నీ సూతము హల్లుపరమైనను -CYÒ Q للسفا నాలోపమును విధించుచున్నది. అవసానమున ననఁగా గుర్వంతపద్యముల యవసానమున సనియర్థ ము. (5) హలవసానములు పరములు కాకున్నను పదాంత లు, రు వర్ణముల తుది యుత్తునకు లోపము గలుగును: నేలఁబడి పొగల్ కూయిడు ; గుడిసొచ్చు X3あず3め窓e5丁 (పండితా.) (5) 'అను, కొను, చను లోనగు ధాతుజవిశేషణముల యంత్యో కారమునకు హల్లు పరంబగునపుడు లోపంబు వైకల్పికంబు' - పౌఢ వ్యాకరణము. 6ট তে ৩. అన్నిష్టసఖి, అన్న సుర, కొన్కోర్కులు, చన్ తన మొుద లయినవి విప్రుసతికి నూఱు వేడఁజన్ వరములు (నన్నయ. సభా) ఎదురు కొన్వేడ్క (బసన. పు. 28) ; భాషాప్రణీత వున్పడు బల్లగోల (బసవ. పు. 169). 鲨 (6) కొన్నియెడల నితరపదముల తుగిస్వరసులకును లోపముగిలు గును: ক্টে তো. వెల్విరియ (బసన. పు. 12); ੇc డ్వింతనా బొకఁడు (బసవ, పు. 101) : త్రాడ్పేన (బసవ. పు. 169); ఇప్లే పాల్కురికి సోమనాదులు: వసివా శ్వాడు; కడి నైూయిన వాళ్ నుడునంగ, గ్రుక్కి-గు. (7) పాల్కురికి సోనునాదులు కుర్య (=కురియు), తిల్య (=తివియు) ; నున్లు (=నుసులు) అనురీతిగ పదనుధ్యగతాచ్చులకు లోపమును గల్పించి యున్నారు. (8) “కొన్నిచోట్ల పష్మీ సమాసమునం దుకారమున కచ్చు పరంబగు నపుడు నుగాగమంబునకు లోపంబునగు' పౌఢవ్యాకరణము. ఉదా. గోకులమిల్లులు, బచ్చింట మొదలయినవి. (9) “ప్రాతాదుల తొలియచ్చుమిర్వాది నర్గంబులకెల్ల లోపంబు బహుళంబు గానగు:"