పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/414

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


స O ధి , ప, క ర ణ వు. 357 సవి సరియైన పారములు. ఇప్లే, రావాకు, నుల్జాకు సెయిదలగు వానియందు ల్ప (oo) కారమును, వూమి డెక్జాకు, కొబ్బరాకు మొదలగు వా నియంగు 'ఆ' కారమును నినఁబడు చున్నవి. అత్వ సంధ, (1) “ఆస్తును ుధి బహుళ ను గాన^' అని చిన్నయ సెూరి; వాత' అత్తునకు సంధి నైకల్పి వుని ఆంధ్రుశ బ్దచింతానుణి. బహుళ నునఁగా కొన్ని యెడల నిత్యముగాసగుట ; కొన్ని యెడలఁ గాకుండుట , కొన్ని యెడల వైకల్పకముగా నగుట ; కొన్నియెడల ని విధములలో నెట్లునుగాకి మఱియొక తీరుననగుట ; అని యర్థము. నై కల్పిక మునగా ఒక వ్యాకరణ కార్యము పర్యాయమున వచ్చుటయు రాకుండుటయునని యస్థము వా' యను సంజ్ఞకు బహుళవుని యర్థము చేప్పన్"న్నఁ దప్ప చింతామణి సూత్రుసునక వ్యాప్తి దోపము కలుగును. ఆ సుజ్ఞకు వైకల్పికమని యర్థము చెప్పటయే వైయా కరణ మతమయినట్లు తోఁచుచున్నది. తెనుగున సతునకు సంధి బహు మే (Y) છે. ----0ف


سه

疊 - کسی 轎 mo &い 、 〜 ウーマーロ く で一v ○逸 སྐ 3 & ברר میر. 1. నిత్య సంధి:—(అ)నూనిసి *傢 তৈত 3ৈ ST PS = శనులపై అప్ప; అన్కు, అక్క- ఆన్న) అయ్య మొదలగునవి చెగ నిప్పడు సంధి నిత్యము: § rs = < ബ- ബ く gR " & :^- - y ህ_, ) * بم ؟ گليسيه میخی( >_ ? o :గ సితక్క, అప్పయ్య మొదలైనవి. రానున్న ఆన్నప్పుడు కొన్ని 、弯 లెృ వాచ ము కాదు. 'రావు 5 ' అను స్త్రాతిపెదెకమువై 'ఆ' క్రానము చేరినది. అప్డే, రామయ్య grfని ‘అయ్య పిళెృవాచకము కాదు. బ్ర' ಪ್ರ' యశ్రుతి గలిగి రావుయా' అయి, ‘ రావు య' రానూయ, రామయ్య అను రూప ములు గలిగినవి. రామప్ప, కొండమ్మ. (ఆ) కొన్ని విశేషములవై : తానుర+ఆకు = తాను రాకు ( తానుర యిలనై యూకు' అని కాదు). 11. సంధ్యభావము : (అ) సంబోధనాంతియులనై సంధి రాదు : రాముఁ డ+ఇదిగో-రాముఁడ యిదిగో; కాని, శిని కవులు సుబోధనౌ ) నియిలపై సంధి చేసియున్నారు. ఉదా. ఎఱుఁగర à నులారెన్నడు ఏూు, ఒడులా ‘ਲੰ88 സ് ു ു. •) سيينتيخ 蝸 C: =طي. סהר, قب గ్ర రైT gగా రక్ష -يعانيه ويحسيح (బసవ పు. 154, 215) మొదలైనవి. (ఆ) అని భార్య3 ** కొనసుపై సంధి రాదు ; వాఁడ యేఁ గెను. (3) ఇతి స్థలములందు వెలయాలు, మొదలైనివి. i11. રું ડું હૈં) ડે సQధి : Գ--- (e) శ్రీవాచి, ్సనూ చి శ్యిల సై ‘చ్చు)నుగు నప్పడు – ) ســـسـلاح సOధి వైకల్పికము : న చ్చేట "రియిని నౌల్రణ ಎಲ್ಲ'ಫಿ సుచు ) 19 .11 " رنة) ;