పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/415

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


so WF} . സ് 358 ఆ O ధ్రు భౌ పా చ రి త్ర పు తిచ్చె (ఆము,) ; Nంగనుకా సె (ఆము. 11, 9) ; శ్రీనింగభర్తంచు (లము. VI. 108); ಆಟ್ಟು శ్రీతియి తిరుగు సయ్యవని దేవుఁడు (ဎမဲခ်ိဳ႕ 3). IV. 8); వెలి , పపంచము మిథ్యని తెలిసి (రావు_స్త్ర, 8.) గంగావలి నుండి (రావు రా. ارتبا છે. 302) ; వా రతిని (రావురా, ષ્ટિ), 419); పెరివూత్మిందురు (వరాహ, XI. 8) ; నించి నే సలుపు (రాధికా, IV, 22) ; సీతిఁదన దారని ; వీరవూతట 73 a - یخچه کيم كمه భా\ \ , వేగn 2 జైమిని) ; పరమాత్మిందురు (వరాహి) దూతని ( విసి) ; చేష్టుడిగె (ఆము.) పెతిని ; మిథ్యని (పదు.)-3 ఎ్యని హారమున, 'ఛ రెక్కునైనది, శ్రుమెం దుకు, వేళయింది, మొదలగు సంధిరూపములు కాన్పించు చున్నవి. (ఆ) విశేషణమైనట్టియు, పవిభ క్ష్యాత్మమైనట్టియు న కారాంత (ٹ ----2 ه خاسسس (ع (من حـ سما శబము విూఁదను, న కారాంతిములస గొన్ని య కారాయితి క్రియారూపముల لہر) ఏూఁదను, కొన్నియవ్యయముల కిచ్చు పువుగు నప్పడు సOధి వైకల్పిక ము: க் డాహరణములు : విశేషణములు : పిన్నోడలు (భోజి రా. VL. 829) ; వేఁటమ్ములు (మను. IV. 108) ; వింతిందము (రాధానూ. 111. 12) ; పెద్ద పిన్నంతరవుల సంప్రీతినుంచి శ్రేకుం. పు. రళి) ; క నినాదిగ (రాధానూ. 11. పు. 28); పౌండ రీకవున్నది (పాండు. 11, 100) , కిన్నంతి, విన్నంతి (రావు రా. పు. 24) ; కట్టి నాతఁడు (రామరా. పు. 147) ; పుట్టినిల్లు, మెట్టినిల్లు (రావు రా, ప). 4 6); ఒకప్పడు (రానూభ్యు ; VII. 190) ; ఒక్కో-రణుబు (మను. IV. 58); మేనత్త; మేనల్లుఁడు ; చిన్నన్న ويدلة بن نة ఎఱ్ఱావు, దీ o మొదలైనివి. షష్ట్యర్ధక రూపములు : రాజలోద (ఆది. I. 5); తలి దండు లోద دمای 2۔\ )ச் (マ_ ( سا : * میر (R (نخ ری) (భార. ఆది. VI); తిన్నూళ్ల తిప్పలు (నిరాహ, II, 65) ; తామరస నేత్ర లిండ్ల (వును, II, 73) ; చందవూవుల్లుఁడు (నారు. 1. పు, లీ, లీలీ) ; -విO లే"కు (పాండు. Ꮩ . 39); జొన్నటుకులు (పద్మప). X. 240) ; వూవున్న (రామరా. పు. 860) ; ఈ నెలంతి లలాటంబు లే నెలంత, విజయ.); సురారులమ్మ (భాగ న.) ; సత్యినూ హేశ్వరులిడ్ల (బసవ, పు. 116) ; గిలిహీనులిండ్ల (బసన. పు 155); ఇతిరు)ుడ్జెన (బసవ. ప). 171), వేల్పుల్కొయ ),ు, సభ కలిండ్ల(బస వ. పు. 210) : వూభ ప్తలోగ్గ బడుగు లాగు (బసని వు. 102) ; పురోహితు లనువుతను (బసవ.) అన్యసములు , o, కన్నాగతి లేునూకుగను కీ నుగు వన్ (శశి. పు. 29.) ; ఇంతెందుకు మొదలైనవి. క్రియా రూపముల పె : “ఆసవూపక్ష سلسلام لرسا డెను ; పాలు నైూకుండె (హక, VI. 225). యలు : క్రాకేమి ? చెప్పకుం