పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/321

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


'260 x చోఱబుడుత - చంద్ర, 弹 చోఱవాఁడు - ఉ, రా, VI. *

చోతామిత్తి - 1172.

జంతుఱునాండు - 1410. జఱుగు. జిఱ - · V; రా, యు. "కాం. (రూ. జిజ్ఞ - છે. కర్ణ, I.) X జిఱకొట్టు - హరిశ్చ. г. уг. జిఱజిఱ. జిజ్ఞత్రాడు - హరిశ్చ. ద్వి, I. భా. జిఱు - పంచ. వేం. IV. * ( (ون జిఱ్ఱన - #). VI. vᎩ జిలకజ్ఞ; రూ. జీలకజ్ఞ,జిలకఱ, జీలకిe9. x జీఱికకల్లు, కు, I. 702. - కన్న / జేగుఱించు. x జేవుకించు - ముసు. V * జేగుఱు. విష్ణు - పూ. III. (రూ. జేవుఱు.) . vᎩ జేవుఱుగండ్లు.

  • జఱజఱ - అచ్చ. కిష్కిం. కాం.

$ జఱువు. జఅభి - కు, I. 687 ; 8. Dov. III ; à $. IV. 2). 237 ; V జజ్జన (కన్న జజ్జనె). జాజఱి. జాఱు - (కళా. VII. * ; ఉ. 3-0. VI. (కన్న, జాఱు ; వ. ర. “ఆధునికులుగొందఱు దీనిని లఘు రేఫ యుక్తముగ వ్రాసియున్నారు. అది ఆ O ధ్రు భాషా చ రి త్ర ము ఆదరణీయము కాదు.) x జాఱుచు - ప. 150,852, 871. * జుంజులు - హరిశ్చ. II. X జుe9ుకు - ఆము. III. జొఱజొఱ. VT బొడ్రీఁగ. 9 V జోఆు. (హిం. ర్) vᎢ టిట్టి. * డగ్గఱు. తి. భీష్మ II. V డుజ్జుచ్చి ওঁO৫১৩e9, 63. তে০, VI. *

తoఱి = తండ్రి - 1286. త_త్తఱ ஆம். రుక్షాం. V. తన్ది = తండ్రి, - 1340. తఱఁగు - అర. VII. 158 (కన్న తఱగు; తమి, చరుగు (-9).

తలక - భో, IV, X తఱకు, ტ· నృ, I. 91, šo. II. 296. öe$$ — §. II 305 ; e3ö. VII 223. (8. రూ. తఱుచు). J తఱటు (శ. ర. నన్నయభట్టీయ చ్ఛందస్సు ‘છે, છઠ. I). V తఱతఱ - చూ. త త్తఱ. పూ. IV. 10 ; పాండు. IV; కాశీ, I. (రూ, తఱుపు) V తఱపియాను. తఱము - కు. I, 285; బ. 41.

  • తఱలు - రా, యు. "కాం; వా,

I; హరిశ్చ. I. భా. తఱలుచు . కళా I. *. + తఱి = కొయ్య (కన్న, తమి. l వుళ. తఱి.) 轉