పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/322

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ క ట రే ఫ ము. #61

  • తలకి = సమయము - ఆ. VI. తఱుసంటి-స, II, 228. 114; eső. III. 153;esố. VII. 158; X తఱుసలి, పూ. I. 225; కు. I, 285 తి. (కన్న. ; తఱ్పుత్ర, 1142.

తఱుణ; తమి. తరుణ.) VT త్య (రూ, తజ్ఞు - దాశరథీ X తఱి = సమిూపము - అచ్చ. శతకము.) কু"e9"SCO, + తాఱు=వుసలు - (కన్న. తమి.

  • తఱిఁ దఱి - ప. 119, 867; నుళ. తాఆు.)

23. 40, 208. * తాఱు=అడఁగు, మఱుఁగుపడు. * తఱిగొను - యత్నించు - ఆర. ఉ. VII. 208 ప. 852; ఉ. హరి. VII. 36. III; య. V. (కన్న, తాట్ ; తమి. తఱిగొలుపు. చామ్బు; మళ. తఱు, తాఱు.) / తఱి మెన. / లెూe9ువూఱు.

  • తఱియు = సమినాపించు; ఆర. : తాలాజ్యగోంక్క – 110. VII. III; é. VII. 81; 8; £yov. : తిరి న ఆ యూర్నాండు. IV. V; బ. 288; వూర్క. IV. (కన్న 1239. తఱి, తఱు; తమి. తతై; ಮಳೆ, ಶಪ) తిఱి = పెనచుట.

V తఱివీడు = ఒత్తుడుపడు. 1 / తిత్రకి - ఒక చేప. తఱుగe3. తిఱుగ = వుఱల.

  • తఱుఁగు = తగ్గు. έθ. నిర్వ. V; + తిఱు (- రు-P) గు (కన్న తిట్టి, ఆర. VII. (కన్న, తఱి; తమి. మళ. తమి. మళ. తెఱి).

తఱి, తతి.) (రూ. తఱువు). తిఱుగలి - (కన్న, తిఱుకల్.) తఱుగు = కప్పపు, పన్ను, v/ తిట్టి - చేపలబుట్ట. (కన్న, తెఱగె.) Q vᎢ తిట్టిగొట్టు = తిరిపగోట్టు, V తఱుగాకు - కొయుగూర. / తీఱిక. తఱుగు=ఖండించు. ఆర, II, * తీఱు = నశించు - ఆ. IV. * తఱుచు.ఉ. I. 170. 18; కు. I, 771; తి. ఉద్యో, I;

  • తఱుము. పూ. VI. 165 ; తి. తి. ఉద్యో IV (కన్న, తిట్, తెఱు.) ఉద్యో. IV ; విరా, I ; దో, I; * తీఱు - అవకాశపడు. €35). I. * తీఱుగడ తి. భీష్మ, I.

తఱుల మెకము-అచ్చ. యు. కాం. y తీఱుచు - నశింపఁజేయు. తఱుల మోర మెకము _ అచ్చ తీఱుదల ఉ, రా, VI. యు, "కాం. * తీఱుపడు - పంచ. వేం, 1. లేఱుచంటి-కు. I, 880 ; బ. 68. v తీఱుపాటు, తీఱుబడి,