పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/320

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


* 분. శీ క ట "రే ఫ ము, 289 (కన్న కెతె ; ముళ. చితె ; తబు, X చుఱపుచ్చు-ఉ. II. 142. చిత్తె) గుండ్ల చెఱువు 1248 ; చింతల V చుఱుకరి. Գա )vר చెఱువు 1172, 1248 ; చెంజెఱువు * చుఱుకు-నీలా. I; శైrv, w, 1150 ; మొగడ్డ చెఱువు, చెఱ్వు- రుక్మి. II; వును, III; రసి. V (కన్న, 1121, 1146, 1248;-IV. 1179. చుఱు, చుఱుకు ; తమి. వుళ. x చేకుఱు.ఉ. హరి. V. చుఱుక్కు-) X చేకూఱు - ప. 852 (శ. ర. చుఱుక్కు. ఆము. I, చేకూరు). చుఱుపుచ్చు-ఉ. II, చేఱ. చుఱు-వి-పు. VII, * చేఱు = సరము. రూ. చేరు. - చూపల9. చేఱుకోల.తి. త్రో III ; ఉ.I.* X చూపఱు. తి. కర్ణ, I. V చేఱుబొందు, * చూఱ-నృII. 67;తి. ఆను.Iv. V చేఱులకోల, : (నరేంద్రు) تكاثroوبع (పండియ)

  • Ses 53 - es. II, 67 ; 6. I. 1218;-IV. 78.

. 209; 3y". VI. 89 ; šyt. VII. # చూఱకాల9 - 1180, 1184, 125 ; 3J •. IX. 128 ; $. I. 850 1168, 1215; — VI 98. (కన్న, తమి, మళ. అ తె). ; చూఱవల్లి (రాజు) - 1151. ; చఱకూరి-VI, 652, చూతెకాల9 - VI. 197. చఱపు - కళా, VII. * + చెఱగు (చేటతో) to . కన్న, కేఱు; * చటి-పూ. VII. 105 ; తి; ముళ. చేఱు. (రూ. చఱియ.) చొఱ = చేఁపు; రా. యు. కాం. చఱుచు-1518. (కన్న, చొఱ; తమి. చుతా ; ముళ. # చఱువు-IV. 1281. ఇతావు, చిటౌగు, చితావు, తుతావు, చాగఱ-హరిశ్చ. I. భా, • زكارتقا .( * చాఱ=రేఖ (కన్న చాఱ). చొTe9 = బౌలుఁడు, రా, సుం, V చాe9=ఒక చేప. SeO. * చాఱ=ఒక చెట్టు-మను, IV, చొఱచొఱ - ఉ. IX. 184; ఉ. vᎢ చాటిక- రేఖ. చూ, చాల9. IX; фгх. X. పూ. t నౌఱు (రు)-కన్న, చాఱు ; చోగాత్రగాలు 2 వ్యాధులు. - ఉ. కమి, మళ. చాలు, చేఱు. హరి. IV. (ఏకవచనమున దీనికిఁ చుఱచుఱ-పూ. I. 67, ఉ. VIII బ్రయోగము ?) 聯 !: $. II, 509; 8, శల్య, ఉ. మారి. * చోజు = ఒక చేఁప - ఉ, రా,

ప. 182, V, చూ, చొఱ, వాజ,