పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/464

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

బాలింతతనము తోడనె

సూలింత తనమ్ము వచ్చి సోలించుట ని

ల్లాలికి బని తోడని నెల

కూలికి నొకదాసిపడుచు గుదిరిచె నతుడున్.

ఎల్లిదానిపేరు నల్లనిచాయది

వయసు పదియు నాఱు వత్సరములు

కూలి నాలి చేసుకొనుచుండెడిది గాన

జిక్క నయిన మేని చెలుపుగలది.

'మూనాళ్ల ముచ్చట' నుండి -


ఇవియెల్ల నీలాగుననుండుగా, శాస్త్రిగారు 'నాగతి' యనుశీర్షికతో గొన్ని పద్యములు రచించిరి. వానిలో గొన్నింటినే యిట బ్రదర్శింతును సాహిత్య పరమార్థము నేవిధముగా వారు గుర్తింపగలిగిరో తెలియ గలుగును.


అంబన్ సరస్వతిన్ భా

వాంబరవీథీ విహారసట్టే ధ్యానిం

పం బూనితి నాభావం

బంబరవీధిన్ మహావిహారము సలిపెన్.

      *

ఆకసము కేసి చూచితి

బైకి బయికి నింకంబైకి బయికిం బయికిన్

దూకుచు నెట్టోపోయిన

పోకై నాభావ మెందొ పోయేం బోయెన్.

      *

అనంతమైన యాకసంబునందు నెందొ యెట్లొ యే

మనన్ గలన్ దుపాకి గుంటి యంతకంటె వేగమై