పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సమయమెన్నక భీష్మకజాత కేళి
నిలయ సన్నిధిజేరుట నలరువార్త
వినిన సత్యవిరక్తి దుర్వృత్తియనుచు
జాల నిందింపకుండునే జగతి నన్ను

(ప్రథమాశ్వాసము 120 ప.)

కృష్ణ: సమయమెన్నక = ఆచారమును గణింపక, భీష్మకజాతకేళి నిలయ = రుక్మిణీ విలాసమందిరమును, సన్నిధిజేరుటన్ = మంచి నిధిని బొందుటయు, అలవార్తన్ = పుష్పవృత్తాంతమును, సత్య = సత్యభామ, విరక్తిన్ = విరాగముచేత, దుర్వృత్తి యనుచున్ = దుర్వ్యాపారము కలవాడనుచు.

అర్జు:సమయమెన్నక = శపథము గణింపక, అభీష్మ = భయంకరుడుగాని కజాత = యమపుత్రుడను ధర్మరాజు యొక్క, కేళి నిలయ సన్నిధిన్ = క్రీడాగృహసమీపమున జేరుటన్ = చేరుటయనందగు వార్త = వర్తనమును సత్య విరక్తి = శపథము నతిక్రమించిన వాడును. (శ్రీవిక్రమదేవవర్మ గారి టీక)

ఈ కృష్ణార్జునచరిత్రము 1908 లో బి.ఏ కును, 1914 లో ఎమ్.ఏ కును బాఠ్యముగా చెన్నపుర విశ్వవిద్యాలయ వారు నిర్ణయించి ఉండిరి.

ఈ పండితుని సంస్కృత చాటువులు మూడు "చాటుధారాచమత్కారసారము" న అల్లంరాజు సుబ్రహ్మణ్యకవి చేర్చి వ్యాఖ్యానించి యున్నాడు. అవి యివి:

శ్లో. చేతులో గోతులే బాలే కాకులే వానముక్కులే
రుచిం వశ్యామి సుశ్యామే కచానాం తవ మంజులామ్
శ్లో. కృష్ణభూపతి సంకాశం కృష్ణభూపతి సన్నిభమ్
కృష్ణభూపతినీకాశం కృష్ణభూపతి సద్యశః