పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/212

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శృంగారకవి సర్వారాయ కవి

1864-1939

ఆరువేలనియోగి శాఖీయుడు. ఆపస్తంబసూత్రుడు. కౌండిన్యస గోత్రుడు. తల్లి: రామాంబ. తండ్రి: పల్లమరాజు. జన్మస్థానము: గోదావరీ మండలములోని ఇంజర గ్రామము. జననము: 1864 సం. రక్తాక్షి సంవత్సర ఆషాఢ బహుళ చతుర్థీ గురువారము. నిర్యాణము: 1939 మార్చి 13వ తేదీ - బహుధాన్య వత్సర ఫాల్గున బహుళాష్టమీ సోమవారము.

స్వగ్రంథ సీసమాలిక :

పరికింపు లక్షణాపరిణయంబును, శివానందలహరి, మహిమ్న స్తవంబు, మల్లేశశతకము, మఱి ముకుందశతంబు, నీతిదర్పణము, స్త్రీనీతిదర్పణము, సుభద్రా పరిణయము, దేవీ దండకము, నిందుముఖి వివాహమును, రామ జననము, నవతారచరితము, గీతతారావళి యును, బదరత్నమాల, యాంధ్ర పదజ్యోత్స్న, వ్యాకృతి రాజంబు, నీతికథాళి, సునీతిచంపు జనరలు తెలుగు, ప్రసంగ రత్నావళి, ప్రశ్నోత్తర ప్రదీపమును, స్తుతికదంబము, చాటుముక్తాళి, విదుల, బాలదీపికయు, వివేకదీపికయును, సామెతలు, స్నుషావిజయము, ఛందోలక్షణంబు, నాటకలక్షణంబు, శబ్ద లక్షణము, కావ్యలక్షణము, గుణప్రకాశిక, దివ్య భాగవత గీత, రూపకమాల, కఠోపనిషత్తు (?) పురాణమణిమంజరి, గురుకుమారచరిత, సీమరాణి, సివిక్సు, శ్రీవేంకటేశ్వర శతకమ్ము, మానసశతకము, హరి సేవాకలాపంబు, దైవస్తుతి, వినోదవల్లి, ప్రబంధ నిబంధనంబు, కవి జీవిత త్రయి, కావ్యవిశిష్టంబు, సంఖ్యాప్రదీప, మీశ్వరశతంబు సర్వనిర్వచనంబు, బంధనిబంధంబు, లలితసారస్వత లక్షణంబు, చంద్రిక, బాలవాచకము, స్వచరిత భారప్రయోగములు, పురాణకథలు, ప్రహసనమాల, యుపన్యాసవితతి, వినాయకాది విలాస నాటకంబు సూక్తి ముక్తావళి, షోడశ రాజచరిత్ర, ప్రతాపరుద్రీయము, సుగు

జ ప్రకాశిక, సూక్తి, కర్ణచరితంబు
ప్రయత కాత్యాయన పరిణయ, మనామ
య, మను డెబ్బది యొకకృతులను రచించి
హస్తిహస్త నవేందు సంఖ్యాప్రమాణ