పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

క. మామా మీమోమౌమా

మామా మిమ్మొమ్ము మామమామా మేమా

మే మొమ్మము మీమైమే

మేమే మమ్మోము మోము మిమ్మౌ మౌమా.

ఇది యేకాక్షర కందము ఈకవిగారి 'చంపూభారతము' తెలుగుబాసకు జక్కనియలంకారమనుట యసంశయవిషయము.

అర్థము: మామా, మా=చంద్రునియొక్క, మా=శోభ, మీమోమౌన్=మీముఖమందు అగును 'అన్యస్యా: క్వచిద్భవే చ్చాన్యా! అనుసూత్రముచే నిచట ప్రథమకు సప్తమ్యర్థము. మామామా, మామా=మామాయొక్క, మా=మేథ మిమ్మొమ్ము, మిమ్ము=మిమ్మును,ఒమ్మున్=అనుకాలించును. మామమామా=మామకు మామవై నటువంటి ఈదేవా ! మేమా మేమొమ్మము, మేము, ఆము=గర్వములు, ఏమి=ఏమియును ఒమ్మము=అనుకూలించుము. మీమై=మీశరీరము మేమేమే=మేము, ఏమే. మమ్ము=మమ్మును, ఓము మోముము=రక్షింపుము రక్షింపుము, ఇమ్మౌమౌమా=అనుకూలము ఆగుమా అగుమా, నిఘంటువు: చంద్రేమాసిచ మా:పుమాన్,మాస్త్రీమా నేమృతౌ వేలా మేధా శ్రీ మధ్య మాతృషు-అనినానార్ధ రత్నమాల-

'తాతోపి పీతాయతే అని సంస్కృత సమస్యను రంగశాయికవిగారి కేరో యిచ్చిరట. దాని నెటులు పూరించెనో పరికింపుడు:

శ్లో. క్షీరాంభోథి తరంగ శ్రీకరరుచా కాకోపి హంసాయతే


జిలై న్తు కలయన్ హంసోపి కాకాయతే!


సమాకులో గిరి వరో మేరుక్షితిధ్రాయతే


(ఈఖాళీలలోని అక్షరములు కనబడుటలేదు)