పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మ. వసివాళ్వాడు బిసాభమంచుదయనో, వాతాశిలోకంబు, వే

రనమర్థం బగునంచు నే వరము లోకాలోక భూభృత్తటి

న్వెన నూర్ధ్వాబ్జజ భాండఖండదళనా వేగంబునన్ ద్యోస్థలి

న్బొసగంగా జొర కెందునేగు రవిరుక్పూరంబు మేల్మికిడున్.

మ. జలధి న్విద్రుమముల్ ద్రుమాళి జివురుల్ శైలంబునంజేవురుల్

బలభిత్కుంభ శిరంబునం దవిరళ ప్రత్యగ్రసిందూర ధూ

ళుల వింటన్ హరు వింటి పై డితళుకుల్, శోణద్యుతిన్ భాను దీ

ప్తి లవంబుల్ వఱువాత నేవవి భవత్ప్రీత్యావహంబయ్యెడిన్ !

మ. కులదైవంబొ, గురుండొ, తండ్రి, చెలియొక్కో, యర్యుడాచార్యుడో

వెలుగో చుట్టుమొ రక్ష దివ్వె బ్రతుకో బీజంబొ నేత్రంబొ వే

వెలుగి ట్లేమని నిర్ణయింపనగు నేవేళన్ సమస్తంబు లో

కుల కెల్లన్ సమకూర్చు గోరికలు మీకు న్దేవు డాతండిడున్ !

               ___________