పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ.

అఱచె వాపోయె నేడ్చెను మొఱలిడె ననఁ, దనరు రోదనమును జేసె ననుట కాఖ్య
లగ్గమయ్యెను లోనయ్యె ననఁగ స్వవశ, మయ్యె ననుట దనర్చు వేదాంతవేద్య.

84


గీ.

ఎడసెఁ బురివిచ్చె నెడమయ్యెఁ గెడసెఁ జెంగెఁ, బాసెఁ గేడించెనాఁగను బరఁగుచుండు
వీడె ననుటకుఁ దొలఁగెనా వెలయుచుండు, నొదిగె ననుట శశాంకకళోత్తమాంగ.

85


గీ.

పఱచె వెళ్లెను బరువెత్తె జరిగె నుఱికెఁ, గదలె ననఁ బాఱె ననుమాటగాఁ జెలంగుఁ
జనె నరిగె నేఁగె వెడలెను సాగెఁ బోయెఁ, దరలె నన నడచె ననుటకుఁ దనరు నభవ.

86


సీ.

వచ్చెనం చనుటకు విచ్చేసి వేంచేసె నరుదెంచెఁ జనుదెంచె నరుగుదెంచె
ననఁ జెలంగుచునుండుఁ జనె గంతుగొనెఁ గూలెఁ బెద్దనిద్దురవోయె బిద్దెఁ ద్రెళ్ళె
మడిసె బ్రుంగె సమసెఁ గెడసె ముగిసె నీల్గెఁ దెరలెను దోరెను దీఱె వెళ్లెఁ
గ్రుంకె నేఁగెను బోయె డింక వేసెను మ్రగ్గె ననఁ జచ్చె ననుమాట కాఖ్య లయ్యె
వెళ్లె వెలువడె ననఁ దగు వెడలె ననుట మసలె జాగిడెఁ దడసెనా మనుచునుండు
జాగుచేసె ననుటకును జాఱె వీడె ననఁగఁ జ్యుత మయ్యె ననుటగా నలరు నభవ.

87


గీ.

మ్రొగ్గె డొంకెఁ గుందెఁ దగ్గె డీలయ్యెను స్రగ్గె ముడిఁగె డొంకె సమసె స్రుక్కె
గ్రుంగె డస్సె డిందె గుదిసెఁ దూలె నణంగె, ననఁగఁ దగ్గె ననుట యలరు నభవ.

88


గీ.

మీఱె హెచ్చరిలెను మించె రెక్కొనె హెచ్చె, నెచ్చెఁ బెరిఁగె ననఁగ వృద్ధిఁజెందె
ననుట కాఖ్య లగుచు నలరారుచుండు సు, గంధికుంతలాంబికాసమేత.

89


గీ.

తనరు ఖ్యాత మయ్యె ననుటకుఁ బేరుఁగా, నెగడె ననఃగ వెలయు నిండె ననఁగఁ
బూర్ణ మయ్యె ననుట పొలుచు నెఱసెఁ బర్వె, ననఁగ నొలసె ననుట యద్రిగేహ.

90


గీ.

అగిలె విచ్చె విఱిగెఁ బగిలె ననంగను, విరిసె ననుట కాఖ్య వెలయుచుండుఁ
బిగిలెఁ బీలె ననఁగఁ బెంపొందుచుండును, జినిఁగె ననుట కాఖ్య సితసమాఖ్య.

91


గీ.

అంజె నళికె వెఱచె నదరెఁ దద్దిరె దద్ది, రిల్లె, జడిసె ననఁగఁ జెల్లు భయముఁ
జెందు ననుట కాఖ్యచేతఁ జలించెనం, చనుట బెదరె ననగ నలరు నభవ.

92


గీ.

తడిసె నానె ననఁగఁ దనరు నార్ద్రంబయ్యె, ననుట కాఖ్య తెగియె నరె ననంగ
ఛేద మయ్యె ననుట చెలఁగుచునుండు సు, గంధికుంతలాంబికాసమేత.

93


సీ.

అచ్చివచ్చె ననంగ నై వచ్చె ననఁగ మే లై వచ్చె ననుటయౌ నావటిల్లె
ననఁగను గలిగెనం చనఁ దోఁచుఁ గడతేరె ననఁ గృతార్థం బయ్యె ననుట కొప్పు
నీడుమీఱె ననంగ నీడేరె ననఁగను వయసు వచ్చె ననుట వఱలు నెందు
నంత్యంబు నెఱవేఱె ననుటయుఁ దోఁచును బొంగె నుప్పతిలె నుప్పొంగె ననఁగ
నుబ్బె ననుటకు నర్థమై యొప్పుచుండు నలరు ననువయ్యె ననుట జొబ్బిలె వనంగఁ
బరఁగుఁ జుఱ్ఱుకయ్యె ననుమాట యొరిమె ననఁగ భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

94