పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ.

ఒడ్డగిలెనాఁగ నొకదిక్కు కొరిగెననుట, యెనఁగు బెండగిలెనునాఁగ నెత్తువడియె
ననుట తగు నొల్లఁబోయె నాఁగను దనర్చుఁ, జిన్నపోయె నటంచనఁ జిత్స్వరూప.

95


గీ.

ఓసరిలెఁ దగ్గె తఱిగెనా నొప్పుఁ దక్కు, వాయె ననుమాట కలచెనా నలరు వలచె
ననుట కసిదేరె నాఁగను ఖ్యాతిఁ జెంది, యుండుఁ గన్పట్టె ననుట సూర్యోత్తమాంగ.

96


సీ.

ఓహటించె ననంగ నోడె నంచును దోఁచుఁ గూఁకె నాఁ గనుపట్టుఁ గ్రుంకెననుట
కోలుపోయె ననంగ బేలుపోయె ననంగ మోసపోయె ననుట పొలుచుఁ దీఱె
ననఁగను నిలిచె నంచని పల్కఁగాఁ దగుఁ గెరగొట్టె ననఁగను గిలకిలఁబలి
కె ననెడిమాటయౌఁ గేకసల్కొట్టెనాఁ గేకలు వేయుచుఁ గేలుదట్టి
నవ్వుట చెలంగు గర్వాడె నాఁగ మేపు మేసె ననుట దనర్చును మెఱయుఁ గసిమ
సంగెఁ జెలరేఁగె నాఁగను సమము లగును భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

97


గీ.

డాఁగురించె మఱిఁగె డాఁగె ననంగను, దాఁగి యుండె ననుట గాఁగఁ దోఁచుఁ
జదుకుపడె ననంగఁ జదికిలఁబడె నను, మాటగాఁ దనర్చు మాతృభూత.

98


సీ.

చేకుఱెఁ జేకూఱెఁ జేకూడె నంచన నేకార్థములు గాఁగ నెసఁగుచుండు
వసమరె వేసారె విసివె నటంచన నేకార్థములు గాఁగ నెసఁగుచుండు
బొబ్బెట్టె వాపోయె బొబ్బరిల్లె ననంగ నేకార్థములు గాఁగ నెసఁగుచుండు
గుదురుపడెను నెలకొనెను డెక్కొనె నన నేకార్థములు గాఁగ నెసఁగుచుండు
వెచ్చె ననఁ గందె ననఁగను వేఁగె ననఁగఁ గమలె ననఁగను దనరు నేకార్థములుగ
వేగె నాఁగను దెలవాఱె నాఁగ వేఁగె ననఁగ నేకార్థములు గాఁగఁ దనరు నభవ.

99


గీ.

డిల్లపడె ననంగఁ జెల్లును ధృతివీడె, ననుట జాగుచేసె ననుట కొప్పు
డడసె ననఁగ మిడిసిపడె ననుటకుఁ దగు, మిడుకుమాలె ననఁగ మిహిరభూష.

100


సీ.

ఆశ్చర్యమును జెందె ననుమాట కర్థమై తటకాపడె ననంగఁ దనరుచుండు
ననిచె నాఁగఁ జిగిర్చె ననుటయు వికసించె ననుటయు నర్థమై యలరుచుండు
మోహరించె ననంగ మొనఁ జేసె నని తోఁచుఁ బల్కెక్కె ననఁ దగుఁ బండెననుట
నివ్వటిల్లె ననంగ నిండారె ననఁ బూరటిల్లెనా సమములై యుల్లసిల్లుఁ
దొప్పరిలఁబండె నాఁగను దోఁచుఁ జట్టు విఱుగఁబండె ననుటకును బిఱుదివిచె న
నంగ వెనుదీసె ననుట దనర్చియుండు భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

101


గీ.

వగచె దురసిల్లె వందురెఁ బల్లటిల్లెఁ, బొక్కె నన నంగలార్చెనాఁ బొల్చియుండుఁ
బలకఁబాఱెననం దెల్లఁబాఱె ననుట, కలరియండును మాతృభూతాభిధాన.

102


గీ.

బీరువోయె ననంగను మీఱు వ్యర్థ, మాయె ననుటయు మెల్లనపోయె ననుట
గుంపుగూడె ననం బలు కొప్పుచుండు, మల్లడిగొనె ననంగను మాతృభూత.

103