పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సీ.

ఇంచుకంత యొకింత యించుక యిసుమంత యన నీషదర్థమౌ నటుల నట్లు
నాఁ దథార్థం బెట్లునా నెటులం చన నలరుచునుండు యథార్థముగను
నిటులునా నిట్లునా నేవమర్థం బొప్పుఁ దోడుతో ననఁగఁ దోడ్తో ననంగ
సద్యస్సమంబుగాఁ జను లేదులే దనఁ గను గాదుకాదు నాఁగను సఙర్థ
మొప్పుచుండును మిన్నక యూరక యన నెసఁగుఁ దూష్టీంసమంబుగా నెల్ల వెంట
కనిన నంతటి కనిన నేకార్థములుగఁ బొలిచియుండును శ్రీమాతృభూకలింగ.

74


గీ.

మంచిదే యనంగ వల్లె యనంగను, రెండు సమము లగుచు నుండు నౌను
హైసరే సరే యటం చనంగ యథార్థ, ముగను బొల్చు మాతృభూతలింగ.

75


గీ.

తనరు నంతట యన సమంతాత్సమముగ, నలరు నెల్లప్పు డనఁగ సదార్థ మగుచు
న యన నే యన నేవకారార్థ మెసఁగు, భూషికభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

76


గీ.

అలరు మెల్లఁగ నన శనైరర్థ మగుచు, నంతరర్థము లోలోన యనఁగఁ దనరు
వెలపట బయట వెలినాఁగ వెలయును బహి, రర్థముగ మాతృభూత దయాసమేత.

77


గీ.

దండ మనఁగ నమోర్థమై తనరుచుండుఁ, బొరు గిరు గనంగ నికషార్థముగఁ జెలంగు
నెప్పు డనఁగ యదార్థమై యొప్పుచుండు, నప్పు డనఁగఁ దదార్థమౌ నబ్జచూడ.

78


గీ.

పరఁగు నిప్పు డనంగ సంప్రతి సమముగ, నొప్పు నేకత్ర తుల్యమై యొక్కట యన
నెనయు సర్వపదార్థమై యేడుగడయు, నాఁగ దేహవిభూషితానాదినాఁగ.

79


క.

ఒక్కోలన నొకపెట్టన, నొక్కుమ్మడి యనఁగ నొక్కయూక యనంగా
నొక్కంతగా నను బెం, పెక్కును యుగపతృదార్థ మిందువతంసా.

80


తే.

శ్రీలు వెలయంగ నీ పేరఁ జేయుకతన, బరఁగు నిచ్చలు నవ్యయవర్గమిట్లు
గైకొనుము దీని భక్తసంఘాభిమాని, మాతృభూత జగత్త్రయీమాతృభూత.

81

ᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟ

క్రియావర్గము

గీ.

ముందుగాఁగ నకర్మకములను దెలిపి, వెనుకను సకర్మకములను వివరపఱిచి
ప్రకృతులను బ్రత్యయముల నేర్పఱుతు నిందు, మాతృభూత జగత్త్రయీమాతృభూత.

82


సీ.

వెలసెఁ దనరెఁ దగెఁ జెలఁగెఁ జెలంగెను బరఁగెను బొనరెను మెఱసె సమరె
ఠవణిల్లెఁ గొఱలె నడరెను బరిఢవిల్లె గ్రాలెను వఱలెఁ దురంగలించె
నొనరె నెసఁగె నారెఁ జనె నలరె ననంగ నొప్పె నన్మాటగాఁ జెప్పఁబడును
నసియాడె జవ్వాడె నాడె నూఁగెఁ గదలె వణఁకెనా విలసిల్లు వడఁకె ననుట
పండెఁ బన్నుండెను బరుండెఁ బవ్వళించె నత్తమిల్లెఁ బడుండెను నమణె ననఁగ
నలరి యుండును శయనించె ననుట కాఖ్య భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

83