పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


తొట్టినాళ యనంగఁ దురి పేరు విలసిల్లుఁ గుంచిక తనరును గుంచె యనఁగఁ
బుస్తము చెరి యనఁ బొలుపొందు నేఁతయంత్రము మగ్గ మనఁగను దనరుచుండుఁ
దంతునిస్సరణంబుగఁ దనరుచుండు వెలుపుడనఁ దోఁడు డనఁగను వెలయుచుండు
ఫ్యూతి చను నల్లిక యనంగ నేత యనఁగ భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

296


సీ.

సూదియం చనఁగను సూచియౌ నది గొప్ప యైన దబ్బన మన నలరుచుండుఁ
గత్తెర యనఁగను గర్తరి గనుపట్టుఁ జిత్రము దనరారుఁ జిత్తరు వన
రంజన మగు రాణ రహి రంగు రక మన బొమ్మయం చనఁగను బుత్త్రిక తగుల
బెట్టె పెట్టియ యనఁ బేటిక విలసిల్లు మంజూష దనరారు మందస మన
నదియె చందుగునాఁ దగు నల్ప మైనఁ బరఁగు స్కంధాటికాఖ్య కావడి యనంగ
నుట్టి యన శిక్య మొప్పగు నుగ్గ మనఁగ భాండగళబంధరజ్జు వౌ బార్వతీశ.

297


సీ.

పాదరక్షాభిధ పరఁగును జెప్పన మలకడ మ్మనఁగ సమ్మాళి యనఁగఁ
దద్వి శషములు తగుఁ బాయపోను పాపో సూడు పుద్దము ముచ్చె మెట్టు
కవును మోచా యనఁగా నదె జీర్ణమై నపుడు పల్కంబడు నదక యనఁగఁ
బావాలు పావలు పావుకో ళ్లనఁగను బాదుకనామము ల్పరఁగుచుండుఁ
బొలుచు దోస్తాన మనఁ దోలుకోరలతిత్తి మీఱు సందంశకముపేరు కా రనంగ
శంబళి చెలంగు సంబెల సమ్మెట యన నల్పమై యున్న నదె సుత్తి యనఁదగు హర.

298


సీ.

తనరును లోహసంతాడనాధారంబు డాకల్లు పట్టడ డాగలి యనఁ
బెడసాన యనఁగను వేదనిక వెలయు నొరగ ల్లనఁగ నికషోపల మగు
సన్నెక ల్లనఁగను సన్నక ల్లనఁగను బేషణశిలపేరు వెలయుచుండుఁ
బొత్తర మన దృషత్పుత్రంబు విలసిల్లుఁ బత్త్రపరశుసంజ్ఞ పరఁగుచుండు
నాకురాయి యనంగ లోహాతితాపకుండ మొప్పుచునుండును గొలిమి యనఁగః
గొలిమితిత్తి యనంగను జెలఁగు భస్త్రి భూషికభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

299


సీ.

త్రాసు తరాసునాఁ దనరును నారాచి తూనికకోలనాఁ దూనుకోల
యనఁ దులాదండాఖ్య యలరును గట్లెనా నగుఁ దులామానగుంజాదికములు
కమ్మి యటంచనఁగా లోహలత యొప్పు గమ్మచ్చునాఁగఁ దత్కరణయంత్ర
మొప్పు దాయి యనంగ నుత్పతనాఖ్యయౌ నొనరు దారుచ్ఛేది యులి యనంగ
నల్పమైన నదే సేణ మనఁగ సిరసమనఁగ విలసిల్లుఁ డంక మొప్పగును గాసె
యులి యనఁగ వర్ధినికి పేరు వెలయుచుండు బాడిస యటం చనంగఁ జెవ్వందిలింగ.

300


సీ.

ఱంప మనంగను గ్రకచంబు తరగంపె యనఁ గరపత్త్రభేదాఖ్య మీఱు
దారునిర్మథనసాధనవిశేషము త్రోపుడనఁ దఱిమెన యన నలరుచుండు