పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


మంగలకత్తి యనంగ క్షురము తగుఁ గకపాల యనఁగను గక్షసాల
తనరుఁ గేశోత్పాటి తండస మనఁగను జిమ్మట యనఁగను జెలఁగుచుండుఁ
దనరియుండును వస్త్రధావనపదార్థసంజ్ఞ చౌకార మనఁగను సబ్బు నాఁగఁ
గమ్మనీరన నుపజలాఖ్యగఁ జైలంగు భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

301


సీ.

తిలయంత్రసంజ్ఞయై యలరు గానిగ యనఁ దిలకల్క మలరును దెలకపిండి
యనఁ బ్రతిబింబాఖ్య యచ్చనఁగను నీడ యనఁ జాయయం చన నలరుచుండుఁ
గైవడి కైవళి కయివడి కౌడుపు మాదిరి పోలిక మాడ్కి పురుఁడు
పోలికి యనఁగఁ బోల్పొందు నుపమపేరు ప్రతి నూఱు బదు లనఁ బ్రతినిధి యగు
సాటి సాటువ తరబడి సవతు తరము దీటు సరి పాటి పోటి యుద్ది యనఁ బాడి
యీడనఁగ సదృశాఖ్యలై యెసఁగుచుండు భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

302


సీ.

తెఱఁగు చందము పగిది విత మనంగను మీఱుచునుండుఁ బ్రకారసంజ్ఞ
బాడి కూలి సంబళము జీత మనంగ వేతనసంజ్ఞయై ఖ్యాతిఁజెందు
రోయనఁ బైఁడన రొక్క మనంగను వేశ్యాభృతికి సంజ్ఞ వెలయుచుండుఁ
గ ల్లనంగ సురాఖ్య చెల్లును కైపుసారాయి సారా నాఁగ రహి దనర్చుఁ
దద్విశేషంబు తద్భస్త్రి దనరుచుండుఁ దత్తెర యనంగఁ జెలఁగు మేదకము పేరు
పెళ్లె మనఁగను మదసంజ్ఞ యుల్లసిల్లు మబ్బు లాహిరి యనఁగను మాతృభూత.

303


సీ.

లాహిరీవస్తువు ల్కలయఁజేర్చిన మందు మబ్బురాయుం టన మనుచునుండు
బంగు గంజాయినాఁ బరఁగుఁ గళంజాఖ్య యభినియం చనఁగ నిర్యాస మొప్పు
ద్యూతకారాభిధ దోఁచుచుండును జూదకాఁడు జూదరి పందెకాఁ డనంగ
సాక్షి యొప్పును సాకె సాకిరి కరి యనఁ బూటకాఁ డనఁగను బూఱ యనఁగఁ
దనరు లగ్నకుసంజ్ఞ జూదం బనంగ నెత్త మనఁగను ద్యూతము నివ్వటిల్లుఁ
బందె మనఁ బన్నిదం బనఁ ఋణము వెలయు జట్టికాఁడన ద్యూతియై చను మహేశ.

304


సీ.

అష్టాపదాభిభ లగుఁ జదరంగపుఁబలకనా నెత్తపుఁబలక నాఁగఁ
అదరంగ మనఁగను జతురంగ మొప్పగు నష్టజనద్యూత మలరుచుండుఁ
బగడసాల యనంగ భాసిల్లుచుండును బాళెయం చన శారిఫలము పేరు
సారెయం చన నడ్డసారెయం చనఁగను సొగటమం చనఁగను దగును శారి
పాచిక యనంగ గవరనాఁ బాశక తగుఁ బరఁగు నేకవచనమునఁ బగడ యనఁగ
దుగ యనఁగ రేచ యనఁగను దోఁచు ద్వికము భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

305


సీ.

తిగ ముచ్చ యనఁగను ద్రికము పేరగుఁ దిగ పంచ చౌకమ్ము తీవంచ యడ్డ
యనఁగఁ జతుష్కాఖ్య యగును జౌపంచనాఁ బంచకాభిధగాను బరఁగుచుండు