పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సీ.

యెసగంగ క్షమ యొప్పు నెఱ్ఱగిసె యనంగ బర్బుర మలరు బొబ్బలి యనంగఁ
బొనికయం చనఁదగు ముంజము కుమ్మర పొనికనాఁగను గృష్ణముంజ మొప్పు
జీలు గనఁగను దీర్ఘయష్టిక దనర్చు వనతువరి దోచుఁ గారుకం దనఁగ బెండ
యనఁగ గోజిహ్వ దగు ముండి యలరు బోడతర మనంగను గైలాసపురనివాస.

64


సీ.

గవ్వగుత్తిక యన గవ్వగుత్తి యనంగ జనుఁ గపోతాంఘ్రి దూసర యనంగ
దూయుతీఁగె యనంగ దుస్సర యనఁగ సుదర్శనలతపేరు దనరుచుండు
శరపుంఖినామమై పరఁగు వెంపలి యనఁ దులసీసమాఖ్యయౌఁ దొలసి యనఁX
గొండపిండి యనంగఁ బిండికొండ యనంగ నగ భేదసంజ్ఞగా నలరుచుండుఁ
బొదలుఁ బిండీతకమ్ము గాడిదగడపర చాగరాడి వెలికి యటం చనఁ గుమారి
పరఁగుఁ గలుబంద యనఁగఁ బర్పాటకంబు మనును బిచ్చుకకాలునా మాతృభూత.

65


సీ.

పులుగు డనంగను బులిసరి యనఁగను బాలకినీసంజ్ఞ పరఁగుచుండు
శీధ్రకనామంబు చెలఁగుఁ జిల్లనఁగను దీండ్రయం చనఁగ నుద్వేజన మగు
వెలమసంది చివికివెల మనఁగాఁ గాక జంఘాభిధానంబు చనును జిలుక
ముక్కునా శుకనాస పొలుపుఁగాంచును గుక్కపాలన పటపత్త్ర పరఁగుచుండుఁ
దేలుమొనచె ట్టనంగను దేలుకొండి నాఁగ మను వృశ్చికాళ్యాఖ్య నాగిని యగు
గొల్లజి డ్డనఁ గుందేటికొ మ్మనంగఁ బరఁగు శశశృంగనామంబు గరళకంఠ.

66


సీ.

ఆకు పువ్వును గాయ యాదిగా నివి యెల్ల గూరయం చనఁగను మీఱుచుండుఁ
బుట్టకొ క్కనఁగను భూస్ఫోటసంజ్ఞయౌఁ దనరుఁ జిఱ్ఱి యనంగఁ దండులీయ
మగు నీరుచిఱ్ఱినా నప్తండులీయంబు చెలిమిడియనఁ దద్విశేష మొప్పు
శంఖపుష్పకి పేరు చను మిత్తయం చన వాయంట యనఁగ బర్బర చెలంగుఁ
గుక్కవాయంట నాఁగఁ జెంపెక్కు శ్వానబర్బరాభిధ మత్స్యాక్షి పరఁగుచుండుఁ
జొన్నగంటి యనంగను బొద్ది యనఁగ వృద్ధధారక మలరును వృద్ధవంద్య.

67


సీ.

తనరు విశల్యయై తరిగొఱ్ఱ చెన్నచెఱుకు పొత్తి నాఁగఁ గారుమిను మనఁగఁ
జను మాషపర్ణి చెంచలి యనఁగను విషఘ్న మలరును సునిషణ్ణకాఖ్య దగును
బులిచింత యనఁగను బులిచెంచలి యనంగ నామవేతససంజ్ఞ యలరుఁ జుక్క
పుల్లప్రబ్బి యనంగ ముణుఁగుఁదామర నా మొగడుఁదామ రన నమస్కారి చెలఁగు
సంబరే ననఁ జరకసంజ్ఞ యొప్పు బరఁగుఁ బెనుపాల యనఁ బిన్నపాలయం చ
టన్న జీవంతికయు దంతె యసఁగ దంతి మనును దాసీకృతవిధాత మాతృభూత.

68


సీ.

స్థలపద్మ మగు మెట్టతామర యనఁ బైఁడితామర యనఁ బచ్చతామర యన
నేలతామర యన నెగడు దద్రుహ్నుంబు తరిగిసె యనఁగను దనరు నెఱ్ఱ