పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


యుల్లియం చనఁగ నీరుల్లినాఁగఁ బలాండు వొప్పు లశునము వెల్లుల్లి యనఁగ
గలిజె రనంగను గలిజే రనంగఁ బునర్ణవసంజ్ఞగా నమరియుండు
సోమగంధాఖ్య వెలయును సోమేద యన గుంటగలిజేరు కలగర గుంటకలగ
ర యనఁ జెన్నొందు నౌభృంగరాజసంజ్ఞ భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

69


సీ.

జ్యోతిష్మతీసంజ్ఞ యొప్పు నెక్కుడుఁదీఁగె యనఁగ వారాహి పాఁ చనఁగఁ బరఁగు
వజ్రవల్ల్యాఖ్యయై వరలు నల్లే రనఁ గాచి యనందగు గాకమాచి
సీకాయచెట్టన సీగయన సిక యగు సీకాయ యనఁదగు సికఫలంబు
సారణి గొంతెమగోరు లంజెసవర మన నగుఁ గోరింద యన జతూక
వెలయుఁ గాకర యనఁ గారవేల్ల మెసఁగు నడరు నాఁగాఁకర యనంగ నడవికాక
ర యనఁ గర్కోటకియుఁ గాసర యనఁ గాఁచర యనఁ గాశాదనీసమాహ్వయ మగు భవ.

70


సీ.

గుమ్మడి యనఁగను గూశ్మాండ మగుఁ బెద్దదోసనాఁ ద్రపుసము దోఁచు నక్క
దోస యనంగ క్షుద్రోర్వారుకము మీఱు ములుదోస నాఁగను వెలయుఁ గంట
కోర్వారుకమ్ము తిక్తోర్వారుకాభిధ చేఁతిదోస యనంగఁ జెలఁగుచుండు
బుడమనాఁ దద్భేద మొప్పు నానుగ మన సొరనా నలాబువు పరఁగు వరద
చేఁతిసొరనఁ దిక్తాలాబు ఖ్యాతిఁ గాంచు వారుణి దనర్చుఁ బిన్నపాఁప రన నింద్ర
వారుణి చెలంగుఁ బెద్దపాఁపర యనంగ గంద యన సూరణాఖ్య యౌ గరళకంఠ.

71


సీ.

చిరుగడం బనఁగను జెలఁగును మధురకందంబు గండీలంబు దనరుఁ బెండ
ల మ్మన శింబియౌఁ జమ్మ తంబ యనంగ వల్మీకశింబియై వఱలుఁ బుట్ట
చంబ యటం చనఁ జనుఁ జిక్కు డన క్షుద్రశింబి పుచ్చ యన భాసిలుఁ గళింగ
మల్లుబచ్చలి యటం చనఁ దీఁగెబచ్చలి యనఁగఁ గలంబాఖ్య యలరు దుంప
బచ్చలి యనఁగ సుపోదకి పరగుచుండుఁ బొలుచు నామ్లకలంబాఖ్య పుల్లబచ్చ
లి యన ముల్లంగినాఁగను రీతిఁ గాంచు మూలకాభిధ శ్రీమాతృభూతలింగ.

72


సీ.

గంజాయియం చన గాంధారి చెన్నొందు గాఁజరయం చనఁగాఁ గళంజ
మగుఁ జిల్కయం చన నౌ హిల మోచిక బాష్పశాఖాఖ్యయై పరఁగుఁ గోయ
దోఁటకూ రనియెడిమాట పెరుకుతోఁట కూర పెరుగుతోఁటగూర యనఁగఁ
జనును మహాభాష్పసంజ్ఞ దొగ్గలి యన రక్తబాష్పాఖ్యయై ప్రబలుచుండుఁ
దుమ్మియం చనఁ దనరును ద్రోణసంజ్ఞ గురు గనంగను జెలఁగును గురుకటాఖ్య
మొహళ మనఁగను సవరగు మోహళంబు పన్నె వెదు రన మను వృత్తపత్త్ర మభవ.

73


సీ.

కుచ్చలియం చనఁ గుచ్చెలి యనఁగను గోళి యటన్నను గోలి యొప్పుఁ
బావిలియం చనఁ బరఁగు దద్భేదంబు గరిమిడి గఱికినాఁగ జను దూర్వ