పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


దచ్ఛలాటువుఁ బల్కఁదగును వంకాయనఁ గంటకి చను ములుక యన నేరు
వంగనా బృహతియౌ వాఁకుడు నాఁ బిన్నములకనాఁగను నేలములక యనఁగ
రాములకనాఁగ సర్పాక్షి ప్రబలు నల్లతెగడనాఁగఁ ద్రివర్ణాఖ్య తెలియఁబడుచు
నుండు ముయ్యాకుపొ న్నన నొప్పుఁ బ్రత్తి యనఁగఁ గార్వాసి రజతగిర్యగ్రవాసి.

59


సీ.

బీరన బీఱనా వెలయుఁ గోశాతకి నేతిబీఱ యనంగ నెగడుచుండుఁ
దద్భేదనామంబు ధామార్గవం బొప్పు నడవిబీఱ యనంగ నావడయనఁ
జేఁతిబీఱ యనంగఁ జెలఁగు బటోలము పొట్లయం చనఁగను బొళ్ల యనఁగ
జేఁతిపొట్ల యన భాసిలును దిక్తపటోల మలరును దొండయం చనఁగ దుండి
కాకిదొండ యనంజను గాకబింబ తుర్యతుండి చెలఁగుఁ బిండిదొండ యనఁగ
నారుదొండ యనంబడు నార్తగళము భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

60


సీ.

చెప్పుత ట్టనఁగను జెలఁగు గోదావరి నేలతాడియనంగ నెసఁగు ముసలి
దుట్టుపు దుట్టువు జుట్టు పనంగను ద్వంద్వఫలాఖ్య యై తనరుచుండు
నెద్దునాలిక యయి యిరువొందు గోజిహ్వ తాంబూలవల్లిక తమలపాకు
తీఁగెనాఁ జెన్నొందుఁ దెలియంగఁదగును నూదోస రేణుకలు కూఁతురుబుడ మన
వాలుక మ్మగు హ్రీబేరవాచకముగఁ బొసఁగుఁ గురువే రనంగ రావూ వనంగ
నశ్మపుష్పంబు వెలయును నందు గనఁగ మురు మనఁగ హ్రాదినీసంజ్ఞ పరఁగు నభవ.

61


సీ.

ఆరెపు వ్వనఁగను నారె లనంగను ధాతకీకునుమంబు దనరుచుండు
నేలకి యం చన నేలాభిధానము రాక్షసి చను బలురక్కసి యనఁ
బులిగోరు చెట్టన వెలయం వ్యాఘ్రనఖంబు బెత్తమం చనఁగను వేత్ర మలరుఁ
బేమ టం చనఁగఁ దద్భేదంబు విలసిల్లుఁ జెలఁగు శంఖిని కట్లచె ట్టనంగఁ
దొపరిమ్రా ననఁ దువరిక దోఁపబడును గ్రంథిపర్ణంబు పొల్పగు గండివనము
నాఁగ నాగిని నావురు నాగు రనఁగఁ గేరుఁ దలపోటముగను దంగే డన భవ.

62


సీ.

పెన్నే రనంగను బెన్నెర నంగను దొమ్మడో లనఁగను దోఁచు నశ్వ
గంధ బలుసు కార కసివెంద యన నొప్పుఁ గాసమర్దం బిందుగ యనఁ జిల్ల
యనఁ గతకం బగు నారుకాభిధ మీఱు నారు నాఁ దగు నుప్పి యనఁగ లవణి
సురిగి యం చనఁగ శిఖరిణికిఁ బేరౌను జైలఁగు నక్షోళము చిలిమిడి యన
నుచ్ఛిఁత యనంగ నుండిక యొప్పు ముల్లు ముస్తె ముల్లుచిఁత యనంగఁ బో లలర్క
మలరు గొట్లె యనఁగ ఘంటాభిధాన మురువృజినభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

63


సీ.

వాలు డనంగను వాతారి విలసిల్లు గురుగటం చన్నను గురి యటన్న
ములుగటం చన్న నర్బుదఫలి మనుచుండు నగిసె యటం చన్న నలనతసిరు