పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
41
శా|| అస్మత్ప్రార్థననుండియో మఱి మదీయప్రార్థనంజేసియో

భస్మీభూతము పిక్కతీఁపు. కలిగె౯ భద్రంబు. కానీ జనుల్

సన్మేరాస్యులుగా నిఁ కేరుజయు నాసాన్నిధ్యముం జేరనీ

కస్మజ్జీవితశేషము౯ నడుపుమయ్యా సూర్యనారాయణా!

ఆ|| షష్టిపూర్తిమయ్యె. సప్తతి యాయువం.

టంతవఱ కనామయం బొసంగి

అప్పు సుతుల కొప్పఁ జెప్పకయుండ నీ

లోనఁ జేర్చుకొనవె లోకమిత్ర!

------------
------ తప్పొప్పులపట్టిక ------

పుట         పంక్తి         తప్పు         ఒప్పు

౨         ౧౭         జాడకుండనే         జూడకుండనే

౩         ౨౦         బాఱెడుఁగాదె         చాఁటెడుఁగాదె

౬         ౧౯         పట్టల         పట్టుల

౭         ౮         దిన్నగ         జిన్నగ

౯         ౬         వ్రాయఁగ         చెప్పఁగ

౧౦         ౫         వడవడి         వడివడి

       ౨౧         జంఘవే         జంఘము౯

౧౧         ౨౦         గావి         గాని

౧౨         ౨         నపెంతయు         నప్డెంతయు

        ౧౧         దూరమేనియ         దూరమేనియు

        ౨౭         లాగుడునకావల         లాగుడునకంటెను

౧౭         ౨౮         యార్చినవాఁడు         యూర్చినవాఁడు

౧౮         ౨౯         ప్రస్తావంబున         ప్రస్రావంబున

౨౧         ౨         బిట్లేల౯         బిట్టేల౯

       ౭         ననర్హుఁడ౯         నశక్తుఁడ౯

౨౨         ౧౮         నద్దు         సద్దు

               పీఠికలో

2         22         శేయస్కరము         శ్రేయస్కరము

4         11         మీకింతను         మీకింకను

5         12         పద్యపద్యమునం         పద్యమునం

7         2         నీఱగుచున్నది         నీరగుచున్నది

8         16         వాటిల         వాటిల్ల

------------------