పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
39
ఉ|| వేని యొడల్ హిరణ్మయము వేని మెడ౯ మను హీరహారముల్

వేని శిరశ్శ్రవోంసముల వెల్గుఁ గిరీటసుకుండలాంగదాల్

వేని కరంబుల౯ సతము వీడకయుండెడు శంఖచక్రముల్

వాని కనామయంబునిడ వందనము ల్పొనరింతు భాస్కరా! ౨౬౬

శా|| కాఁడన్వా డును యుష్మదన్యుఁడరయంగా. సూర్యనారాయణుం

డేడీ వాఁడు పరుండెయైన? అగు దీవే వాఁడు నవ్వాఁడె నీ

వీ డెవ్వాఁడును గాఁడు నీకు రుజ మాయింప౯. కటాక్షించి నా

వాఁడే వీఁడని రోగశేషము శమింపంజేయవే భాస్కరా! ౨౬౭

చం|| ప్రజలను బూర్వజన్మకృతపాపమె యేచెడి వ్యాధిరూపున౯.

ద్విజులకుఁ జేయు దానములు వేల్మి జపంబు సురార్చనంబు భే

షజములు దాని శాంతికగు సాధనముల్. భుజియించుచుంటి భే

షజము సురార్చనంబు తగ సల్పుచునుంటి స్తుతించి భాస్కరా!

మ|| పరకో వీసమొ నిల్చియున్నయది నాపాదంబున౯ నొప్పి. ఉ

ద్ధురమై వేఁడియె వీడ దించుకయు. ఆదుర్వ్యాధియే మూల మీ

చరణవ్యాధికి. కాన నెట్లయినఁ దత్సంహారముం జేసితే౯

సురుగుం బూర్తిగఁ గాలితీఁపు. బలముం దో నబ్బెడి౯ భాస్కరా!

ఉ|| దీనుఁడ. సూను లర్భకులు. దిక్కిఁక నెవ్వరు లేరు. ఉష్ణ ము

ష్ణేన ప్రశామ్య తేయనుట నిక్కముగాఁగల. దట్లుగాన నె

ట్లేనియు వేఁడివేల్పవగు నీవె సమస్తము చక్కగాఁగ నా

మేనఁగలట్టివేఁడిని శమింపఁగఁజేయఁగనౌను భాస్కరా! ౨౭౦

చ|| ఒలసెను వేఁడినుండి జిలయుం బ్రకృతంబు. భరింపఁజాల నా

గులగుల. గోకలేక నునుగోళ్ళును దోళ్ళగుచుండె. రేఁబవ

ళ్ళొలికెడి రస్త మంగములనుండి. శరీరము పుండ్లతోడ సం

కులమును నీరసంబు. కనుగొమ్మిటు నాదురవస్థ భాస్కరా! ౨౭౧

ఉ|| ఈదురవస్థ నా యొకనికే యననేటికి? నాదు పత్నికి౯

గాదిలిబిడ్డ లందఱికిఁ గల్గెను. కాని యొకండు చెప్పె మీ

బాద దొలంగుకాలమది ప్రాప్తముకావున నీవిధంబుగ౯

మీఁదికిఁబొంగె రోగమని. మిక్కిలి సంతసమయ్యె భాస్కరా!