పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
25
ఉ|| కుష్ఠమువంటి ఘోరమును గ్రూరమునై మను పెద్దవ్యాధియే

నిష్ఠ నిను౯ భజించు నవనీప్రజ డగ్గఱ. దంతకంటె న

ల్సిష్ఠము నాదుపాదరుజ. ప్రీతినడంపుము. నీదుకీర్తి బం

హిష్ఠముఁ జేయ గ్రంథమునె యే లిఖియించుచునుంటి భాస్కరా!

మ|| కరుణ౯ నీవు మదీయపాదరుజ పోకార్తేని యారోగ్యభా

స్కరమ౯ పేర విరచ్యమాణమగు నీగ్రంథం బగు౯ సార్థకం.

బెఱుఁగంగాఁబడు నీమహామహిమ మఫ్డేవారిచేత౯ ధర౯ .

నిరతం బిద్ది పఠించి భూప్రజ యగు౯ నీరోగ మో భాస్కరా.

శా|| రెండేడుల్ పయి రెండుమాసములు నీరీతిం బదవ్యాధికి౯

నిండె౯. మొండిజ్వరం బొకండు మఱి దానింగూడియే యుండె. ఈ

రెండబ్దంబులనుండి యెంతయును నీరెండింటికిం జిక్క నే

బెండైపోయితి. చెండవయ్య యిఁక నీపీడ౯ వడి౯ భాస్కరా!

ఉ|| మొండిదె యౌనుగాక. జ్వరము౯ సహమూలముగం బెకల్చె వై

ద్యుండు ప్రసాదరావె. ఇఁక నున్నవి చిన్నవి కొన్నిరోగముల్.

ఖండిత మయ్యెడిం గ్రమముగా నవియేనియు. ఉండుఁగాక. ఆ

కొండిక వానికి౯ జడియ. ఘోరము పాదగదంబె భాస్కరా! ౧౭౧

చం|| అదె ననుఁ గ్రుంగఁదీసెడిని. అయ్యదియే వ్యథపెట్టెడి౯ సదా.

అదియె సమస్తకార్యముల కడ్డయి నాదు మదిం గలంచె. ఇం

కదియె కతంబు నాదు తనుయాత్రలు సాగమి. కేరికేని య

య్యదె యనివార్యమౌనటుల నాత్మఁదలంచుచునుంటి భాస్కరా!

మ|| అనివార్యంబని నేనె బాధపడలే కంచుంటినిం గాని యా

ఘనవైద్యుండు ప్రసాదరావు నెదియుం గావింపకే యూరకుం

డెనె? ఇంజక్షను లిచ్చియేని యెదొమాడ్కి౯ దానిఁ బోకార్పఁదా

తనశక్తి౯ వినియోగపెట్టు నతఁ డేతన్మాత్రుఁడే భాస్కరా!

శా|| ఇంజక్ష౯ బొనరింప నెంచుటయు నప్ణెందుండి యేతెంచెనో

పుంజీభూతములై మొగుళ్ళు కురిసెంబో కుంభవృష్టి౯ సదా.

నిం జూడం బదియైదునాళ్ళదనుక౯ నే నోచఁగానైతి. హా!

సంజ౯ నీదునుపస్థితు ల్కనకయే సల్పంబడె౯ భాస్కరా! ౧౭౪