పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
24
ఉ|| ఒక్కనియాకృతింబడసి యుగ్మలిని౯ హరియింపఁగోరిన౯

గ్రక్కున నీవె శుద్ధఘుటికల్ మఱి పుష్పున? కట్లుగాక నే

పిక్కపిఱుందులందుఁగల పీఁకుడుపోకను గోరినం గటా!

ఉక్కివమూని చేత నొకయుండయుఁబెట్ట వదేమి భాస్కరా! ౧౬౧

ఉ|| పుష్పుఁడు మేనికండలను బూర్తిగఁ గోసి స్ఫుటాగ్ని వేల్చెఁబో

దుష్పథమంచు నీవె యది దూషణఁజేసితి. వట్లుగాక నే

పుష్పసదృక్షపద్యములఁ బూజితుఁజేయుచునుంటి నిన్ను. నా

బాష్పములూడ్చి పాదరుజఁ బాపపదేల రయంబ భాస్కరా! ౧౬౨

ఉ|| ఉండలకేమి? ఈయఁగలఁ డుత్తమజాయువులే ప్రసాదరా.

వండగనుండెనాతఁ. డిఁక నందులకై భయమందఁ. గాని నీ

దండిప్రసాదమున్నపుడె తర్బుధుఁడిచ్చెడిమందు రోగము౯

చెండును లేదదేమొద లిసీ! ఇఁక నేమనువాఁడ భాస్కరా!

ఉ|| దైవబలప్రవృత్తములు తామగుచుండును గొన్నివ్యాధు. ల

ప్డీవొ మఱొక్కదైవతమొ యీష దనుగ్రహదృష్టి వెట్టిన౯

పోవును. లేకయున్నఁ బొరిపుచ్చుఁ గ్రమ్ంబుగ దేహిఁ. గావున౯

తావకమౌ ప్రసాదమది తప్పక కవలెనాకు భాస్కరా!

ఉ|| ఏమనుజన్ముమయము లేబలలీలఁ బ్రవృత్తమైనను౯

మామకమైన పాదరుజమాత్రము దైవబలప్రవృత్త. మే

ధీమహితుండునుం దనదు దివ్యతరౌషరాజిచేత నీ

ఆమయ మాఁపఁజాలమియె యందులకున్నకతంబు భాస్కరా!

శా|| దుష్టంబైన మదామయంబు సరవిం దున్మాడి న౯ బంపఁగా

ఇష్టుండైన ప్రసాదరావు తగఁడే? ఈఁడే యనేకౌషధాల్

దిష్టంబొక్కడె తక్కువైనది యిట౯. దేవుండవౌ నీవు నా

కష్టంబుం బరిమార్చి నష్టగదుఁడం గావింపవే భాస్కరా! ౧౬౬

ఉ|| సన్నుతిఁజేసి పూర్వ మొకసస్మతి కుష్ఠగదంబునుండియే

క్రన్న విముక్తిఁ గాంచఁడొకొ? కష్టములొంది యిఁకెంతమంది ని౯

తిన్నగఁ బూజసేయ నవి తీరిచిపంపవు? నన్నుమాత్ర మి

ట్లెన్నినుతు ల్పొనర్చినను నేఁచనెచూచెదదేల భాస్కరా! ౧౬౭