పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
21
శా|| చాలుంజాలు వృథాపవాదములు. నీ సత్పత్రిక౯ నీవు బి

ట్లేల౯ లేక నను౯ శపింతె యన కోవేదేవు నారోగ్యదు౯

గా లోకుల్ వచియింత్రొ చెప్పవలెము౯. కానం గటాక్షించి నా

కాలుం గీలును జక్కఁజేయు మెపుడుం గైమోడ్చెద౯ భాస్కరా!

శా|| కాలు౯ నీవు కుదుర్పకున్న నిఁకనే@, గావించు కార్యంఁబె లే

దీల్ఫ్కంబున. పత్రిక౯ మఱియు నాయిల్లాలినిం బిల్లల౯

బాలింపంగ ననర్హుఁడ౯ సరికదా! నాకడ్పె నేఁ బూడ్చుకోఁ

జాలఁ. జోలియదారికేని వలదే సంచార మోమోభాస్కరా! ౧౪౧

శా|| కించిద్దూరపుటూళ్ళలోపలి సుహృద్గేహంబు లింకంతకు౯

కించిద్దూరపు గ్రామబాహ్యములె పోఁ గృచ్ఛ్రంబుగానుండ నా

సంచారంబెటు దూరదూరములకు౯ సౌఖ్యంబుగా సాఁగు? ఈ

కొంచెంపు౯ స్థితికన్నను౯ మృతియెమేల్ కొంచెంబిఁక౯ భాస్కరా!

మ|| కవితాకాంత యనారతంబునిడు సౌఖ్యం బాస్థఁ గైకోకయు౯

స్వవధానంబులుచూపి యెల్లకడల౯ వ్యాప్తుండఁగాఁ బోకయు౯

వివిధాస్థానములం జరించి పెలుచ౯ విత్తాడ్యుఁడం గాకయు౯

భవసాఫల్యమె పత్రికావనముగా భావించితి౯ భాస్కరా! ౧౪౩

శా|| కర్మత్యాగులవ్రాఁతలిందు మిగుల౯ ఖండించితిం బేర్చి. బి

ట్టోర్మి౯ నాగరఖండమాదియగు పెక్కుద్గ్రంథముల్ వ్రాసియు౯

పేర్మిం బ్రాక్తనసత్ప్రబంధములఁగొన్నింటి౯ సమార్జించియు౯

ధర్మిష్ఠంబగు దీన ముద్రితములుం గావించితి౯ భాస్కరా! ౧౪౪

శా|| తాదృక్పత్రిక నాఁపఁగావలసె నా దౌర్భాగ్యపుం బేర్మిమై

ఈదానంగల దుఃఖ మాఁపుకొన నా కేదారి గన్నట్ట. దా

మోదం బేది సదా యిటు ల్పనవఁగా ముఖ్యంపుబీజంబెయౌ

పాదవ్యాధిఁ గుదిర్చి పత్రికను నం బాలింపనే భాస్కరా! ౧౪౫

శా|| పాదాధారము లల్ల పిక్కపిఱుఁదుల్. పాదంబు నారెండును౯

మీఁద౯ లేనిది యూఁద దుర్వి. కనుక౯ నేఁ బాదశబ్దంబె యీ

బాద౯ వాడుచునుంటినంచుమదిలో భావించి వేవేగ నా

పాదవ్యాధిఁ గుదిర్చి పత్రికను నం బాలింపవే భాస్కరా! ౧౪౬