పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
22
శా|| పాదం బాది సమస్త దేహమునకు౯. పాదంపుఁ గండ్ల౯ వినా

ఈ దేహంబను తేరు సాఁగ దిల నొక్కింతేనియుం గాన స

ర్వాధారంబయి నాకునెప్పుడు తనూయాత్రంబ్రసాదించు నీ

పాదం బాది గుదిర్చి పత్రికను నం బాలింపవే భాస్కరా! ౧౪

ఉ|| శంఖమునూఁదిచెప్పెడిని శాస్త్రము లెల్లెడల౯ 'శరీర మా

ద్యంఖలు ధర్మసాధన' మటంచు సదా. అటుగాన నట్టిమే౯

ప్రేంఖితమైనపక్షమునఁ బెద్దయనర్థము సంభవించు. త

ద్రింఖణ మబ్బకుంటకె నుతించుచునుంటిని నిన్ను భాస్కరా!

ఉ|| కాలునఁ దీఁపు. గుండె దడ. కంఠమునందునఁగళ్ల. చక్కగా

కాలమున౯ విరేచనము గామి. సమృద్ధబలంబు లేమి. అ

ద్దాలు ధరింపకున్నయెడ దవ్వులఁ జూపులు పోమి. ఇట్టివే

బోలెడువ్యాధుఁ లిట్టిమెయి పుణ్యసుసాధనమౌనె భాస్కరా!

ఉ|| వేమఱుఁ గళ్లకళ్లయని పేర్కొనుచుంటిని నిందు నొక్కరు.

క్కామవివృద్ధియంచు గదహారులు చెప్పుచునుంద్రు దాని. త

న్నామము శాస్త్రమందటు కనంబడుచున్నది, శ్లేష్మవృద్ధిగ౯

పామరవైద్యులంద్రు. విను బాధవిధంబు వచింతు భాస్కరా!

చ|| ప్రథమము జీర్ణకోశమును బర్వు నపక్వపదార్థ మొయ్యన౯

పృథునయి గ్రీవకెక్కి కడుబిఱ్ఱుగ గఱ్ఱను నద్దుతోడఁదా

పృథివిఁ బ్రవిష్టమౌవఱకుఁ బీడితుఁజేయుచునుండునన్ను. త

త్కథయిది. అద్ది యెప్పుడును గల్గుచునుండును నాకు భాస్కరా!

ఉ|| ఎచ్చటఁగూరుచుండినను నెంతటికార్యములోన నుండిన౯

క్రచ్చరనేగి యావలకుఁ గంఠగతామముతుట్టె మీఁదికి౯

వచ్చుట కోకరించి మఱివచ్చుటతప్పకవచ్చె. దానిని౯

చెచ్చెర మచ్చమాపఁగదె చేతులుమోడ్చెద నీకు భాస్కరా!

ఉ|| కండ్లు కుదుర్చుకొంటినెటొ కాంచుచునుంటిని దూరగంబుల౯.

పండ్లు నమర్చుకొంటినెవొ. భక్షణసేయుచునుంటి నన్నియు౯.

కండ్లకుఁ బండ్ల కింక నిను గట్టిగవేడను. తక్కువ్యాథు లిం

కేండ్లునుబూండ్లు పుచ్చ కిపుడే తెగటార్ప నుతింతు భాస్కరా!