పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
19
శా|| స్వగ్రామంబుననుండి వచ్చునెడఁడ్రై౯ సామీప్యమందేనియు౯

చే గ్రంథంబుల పేటి పట్టుకొని కించిత్తు౯ గమింపంగలే

కుగ్రంబౌ బ్రిడిజీల నెక్కి దిగలే కుచ్ఛ్వాసముల్ విడ్చుచు౯

వ్యగ్రస్వాంతుఁడనైన నాదు బలనూ వర్ణ్యం బిఁక౯ భాస్కరా!

ఉ|| ఎత్తునఁగట్టఁబడ్డ తమయింటఁజెలంగెడ మెట్టులెక్కనే

సత్తువలేని నాదుస్థితి చక్కనెఱింగి ప్రసాదరావు తా

అత్తఱిఁ గొన్నినాళ్ళవఱ కౌషధమిచ్చి మదంగమందున౯

నెత్తురు కొంతపెట్టుటయు నిల్పినవాఁడిఁకదాని భాస్కరా!

శా|| ఓజస్సంక్షయము౯గుఱించి యది వోకుండం బ్రసాదించెఁ దా

రాజద్భేషజ మింకొకండు సరుజారాధ్యుం డతం. డద్దినే

నోజ౯ వింశతిఘస్రము ల్శెసవుపై నుద్దండమైయుండు నా

ఓజోనాశనరూపమైన గద మెట్లో నాసిలె౯ భాస్కరా! ౧౨౮

చ|| క్రమముగ బాల్యమాదిగను గాల్మడిలోఁ జనుసప్తధాతుసా

రమును బ్రసాదరావు తన ప్రాజ్ఞతపేరిమి నాఁపినాఁడు. పూ

ర్వము గతమైనసారమును గ్రమ్మఱఁ బూరణసేయ నియ్యెడ౯

తమి నిడుచున్నవాఁడు బహుధా యగదబులు నాకు భాస్కరా!

చ|| నలువది యేండ్లనుండియును నష్టినిబొందుచునుండు సప్తధా

తుల బలుసారము౯ మరలఁ దోడనె కూర్చు టసాధ్యమంట. వృ

ద్ధుల కిఁక నేమిచేసినను దొంటిబలం బొడగూడదంట. నీ

అలఘుతరప్రసాదమున నాప్యముగానిది యున్నె భాస్కరా! ౧౩౦

ఉ|| గోడలుదూఁక నాదుమది గోరుటలేదు. బజారులందు బల్

ప్రోడనటంచుఁ బర్వులిడఁబోయి చరించెడు వాంఛలేదు. రో

చేడెలఁగూడి యాడుటకుఁ జిత్తమునందుఁ దలంపులేదు. నా

ఈడునకర్హమైనబల మిచ్చినఁజాలును నాకు భాస్కరా! ౧౩౧

చ|| ఇఁకఁ బదియేండ్ల మందునని యెందఱొ చెప్పుచునున్నవార. లా

త్మకుఁ దమిలేని యాబ్రదుకు తద్దయు వ్యర్థముకానఁ బత్రికా

ప్రకటనఁజేసికొంచుఁ బసిబాలురఁ బెండ్లము నేలుకొంచు నే

సుకముగనుండఁగందగిన శుద్ధబలం బిడుఁ జాలు భాస్కరా! ౧౩౨