పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
15
ఉ|| ఆ జ్వరబాధతోడ నలయాడవరంబును జేరఁబోవుడు౯

యజ్వవిపశ్చిదాదివిపులామరపూరితమౌ స్వగేహమం

దుజ్వలదుగ్రతేజుఁడయి యొప్పుపరాంకుశరాట్టు దానిఁ దా

రజ్వవరుద్ధమైనపసిరాణ నొనర్చె రయంబ భాస్కరా! ౯౮

శా|| ఓనారాయణ! రామ! కృష్ణ! హరి! అం చుచ్చైర్నినాదంబుతో

నే నత్యంతము బాధనొందుటను దా నీక్షింపఁగా లేక యా

క్ష్మానాథుండు స్వవైద్యతల్లజులతో సంధించి యోజించియు౯

క్వైనాచేత జేరంబు గట్టివయిచె౯ వైళంబుగా భాస్కరా!

శా|| బద్ధంబైనజ్వరంబు నన్ను మిగుల౯ బాధింపలేకుండుట౯

శ్రద్ధం దన్నృపురాణి సత్య తనదౌ జైమీఁదుగాఁ బథ్యము౯

సిద్ధంబుం బొనరించి పెట్టుటను గించిత్కించి దారోగ్యసం

సిద్ధింగాంచుచు నుంటి మాస మచట౯ క్షేమంబుగా భాస్కరా!

చ|| దొర దొరసాని యాదరముతో ననుఁజూచుచు మత్సపర్యల౯

జరుపుచునుండి రంవహము. సంతసపెట్టుచు నుండి. రైనను౯

జ్వరము సమూలమై చనదు. పంపరు న౯ స్వహృహంబునుండి వార్.

హరహర! కూపకూర్మమయి యట్లె వసించితి నింక భాస్కరా!

చ|| జ్వరము సుసూక్ష్మమౌటఁ గడుసంకటపెట్టదు. పథ్యపానముల్

సరిగ సమర్పఁగాఁబడెడి. జాయువు వేళకు భక్ష్యమాణ. మీ

కరణిని లేదు లోప మెట. కాని శిరస్థ్సితమైనకార్యపు౯

భరమె త్వరంబొనర్చుటయుఁ బైనముసేయఁగనయ్యె భాస్కరా!

శా|| చందా ల్చాలవసూలు కావలయు. ఆచందా ల్వసూల్చేసి ము౯

ముందే సార్థశతంబురూపికలు తన్ముద్రాక్షరాగారమం

దందింప౯వలె. అంగిరోబ్దముది యాయ. ప్పద్ది యీకుండ నే

క్రిందుల్చూచినఁ బత్రిక౯ మరల ముద్రింపింత్రె వార్ భాస్కరా!

ఉ|| పత్రికయే మదీయమగు ప్రప్రథమాత్మజ. నాకుఁ బుత్రికా

పుత్రులు పుట్టులోపలనె పుట్టిన. దిర్వదినాలుగేం. డ్లిహా

ముత్రము లాకె నాకు. అదె మూలముగం బ్రతిమాస మేను ద

త్పత్రిక సాఁకుచుండవలె దండివ్రతం బది నాకు భాస్కరా!