పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
16
ఉ|| చైత్రము వెళ్లవచ్చుటను జయ్యన సార్ధశతార్థమేని త

ద్గోత్రను బత్రికాభృతులు తొల్త వసూలొనరించి వేళకు౯

పత్రిక వెళ్లడించుటకె పైనము యాడవరంబునుండి. ఆ

యాత్ర పరాంకుశప్రభునియా త్మ కభీష్టముగాదు భాస్కరా!

ఉ|| ఇంక జ్వరాంకురంబు నశియింపనె లేదు. గమిష్యదధ్వముల్

పొంకములేక కాల్నడనె పోవఁగఁదగ్గవి. అట్లుగాన ని

శ్శంకగ నిప్పు డేగునెడ సారె జ్వరార్తి ఘటించునంచు నా

టంకముపెట్టె నాతఁడు. హఠంబున లేచితి నైన భాస్కరా!

ఉ|| ఆదొర చెప్పినట్లె యొకయామడ నడ్చుటయు౯ సికిందరా

బాదునఁ బైకిఁబొంగె మఱిపాడుజ్వరంబు. మదూహలన్నియు౯

బూదిని బోయునేయి యయిపోయె. ఒడ ల్కడుమండఁజొచ్చె. ఆ

బాదకుఁ దాళమిం డ్రెయినుపైఁ బడనయ్యె ద్రుతంబ భాస్కరా!

చ|| పడి పడి నిల్లుఁజేరితిని. భార్యను బుత్రులఁ జూచుకొంటి. వె

న్నడికొనువ్యాధినుండి పలునాళులు చేడ్పడితి౯. క్రమంబుగా

సుడివడి యన్నపుంగడిని జూచుటకేనియు నోచుకోక పె

ల్లుడికితి. అన్నిటం జెడి యలోయని మూల్గుచునుంటి భాస్కరా!

మ|| అఱకా ల్దగ్గఱనుంచి నెత్తివఱ కాహా! నాదుదై నిప్పుల౯

పొరలింపంబడినట్టు లయ్యెడిది. ప్రేవు ల్వెళ్ళిరా దగ్గి వే

మఱు నాయాసపడంగ నయ్యెడిది. ప్బల్మంచంబుపైనుండి చె

చ్చెర డిగ్గంగ నశక్యమయ్యెడిది. ఇస్సీ! ఏమన౯ భాస్కరా! ౧౦౯

ఉ|| పిక్కపిఱుందులందుఁ గల పీఁకుటటుండఁగ నూతనంబుగ౯

తక్కుశరీర మంతటను దద్ద్యుఁ బీఁకఁదొడంగె రేబవల్.

కక్కుడుకూఁతల౯ సతము లప్పెఁడులప్పెఁడు కళ్ల వెళ్లి నల్

ప్రక్క లసహ్యము౯ సలిపె. రాచె గళంబు కరంబు భాస్కరా!

చం|| ప్రతిదినము౯ విరేచనము బాగుగఁగామిని విష్ఠచేతఁ బూ

రిత మగుకుక్షినుండి పులిత్రేన్పులు పుల్లనికంపులు౯ విని

ర్గతమయి యేవముంగొలుపు. గర్భము బర్వగుచు౯ వికారపు౯

గతుల మదింగలంచు. తొలకర్మవిధం బది యేమొ భాస్కరా!