పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
13
చం|| అరిగి నిజాముదేశమున యానము లెవ్వి లభింపనట్టికా

సరణులఁ బిక్కలాగుడును సైఁచుచుఁ గాల్నడయే పొనర్చి రా

తిరులను గోదుమన్నమును దించుఁ గ్రమంబుగఁ బత్రికాభృతుల్

తిరిగి వసూలుచేయునెడ దేహముడస్సెఁ గరంబు భాస్కరా! ౮౪

డ|| డస్సినయట్టిదేహము హఠంబున వచ్చి జ్వరంబు సొచ్చుడు౯

భిస్స రుచింప కర్హమగుభేషజ మిచ్చెడివా ర్లభింప కే

నుస్సురటంచు స్వీయమగు నూరును జేరితిఁగాని యెంతకు౯

లెస్స వహింపలేక శకలీకృతచిత్తుఁడ నైతి భాస్కరా! ౮౫

మ|| జ్వరముక్తుండనుగాక కొన్నియహముల్ స్వాద్వన్న పానంబులం

దరుచిం గొన్నిదినంబు లభ్యవహృతం బౌనన్న పానీయముల్

త్వర జీర్నింపక కొన్నినాళ్లు మలనిర్బంధంబునం గొన్నినా

ళ్లరికట్టంబడియున్నవాఁడ నిటులే యార్మాసముల్ భాస్కరా! ౮౬

ఉ|| బొత్తిగ లేవలేకయును పూని పదంబులు పెట్టలేకయు౯

రిత్తగ నున్నదంతయును రెండెనెలల్. తరువాత వెండియు౯

క్రొత్తకవిత్వము౯ నడచె. కొల్లగ వ్యాసముల౯ లిఖించితి౯

విత్తముపొంటె నూళ్లపయి వెళ్లి చరించుచునుంటి భాస్కరా! ౮౭

ఉ|| ఏకవనంబు గూరుపకె యేబలువ్యాసముల౯ లిఖింపకే

ఏకడ కేగిరాకె మఱియె ట్లిఁకనాగరఖండముఖ్యగ్రం

థాకరమై మనీషిహృదయంగమమై యలరారుపత్రిక౯

సాఁకఁగలాఁడ? ధర్మమును జాతఁగలాఁడను నేను భాస్కరా

శా|| సారాంవీతపురాణధర్మనిజ భాషావ్యాపనోరుస్పృహ౯

ధీరంమన్యవిచారదూరజనతాధిక్కారకృత్యాదృతి౯

ప్రారబ్ధార్థము సాఁగుచుండవలెన౯ భావస్థమౌపూంకిని

ట్లారాటంపడుచుంటిఁగాని యగునే సారోగ్యత౯ భాస్కరా! ౮౯

ఉ|| పిక్కపిఱుందులందుఁ గలపీఁకుడడంగదు. నోటి కన్నము౯

మిక్కిలి పోదు. పోయినది నిత్తికి దీటయి పొట్ట యంతయు౯

నొక్కు. శకృత్తు వెల్వడదు. నోటియసహ్యత తీఱ. దొక్కనా

ఉక్కును లేమియుం గతములూఱటలేక చరింప భాస్కరా! ౯౦