పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
12
శా|| ఆయోజఃక్షతి ము౯ గ్రహించినఘనుం డాతండె. ఎన్నాళ్లనాఁ

డో యైయుండినకార్యమౌట మఱచె౯. యోజించె న పెంతయు

ంధీయుక్తిం గటిజంఘలెంతయును నార్తింజేఁతకుం గారణం

బీయోజగక్షితియే యటం చెఱిఁగె. మందిచ్చెంగృప౯ భాస్కరా!

చ|| ఇరువది వాసరంబులకు నిచ్చుచ్చు మందును గొదుమన్న మే

మఱక భుజించుచుండుఁ డిఁక మాపుల నంచనిచెప్పిపుచ్చ నే

నరిగి యదెప్రకారముహ నన్నము మందును దింటిఁగాని నా

పిఱుఁదును బిక్క చక్కనయి పెంపువహింప వదేమొ భాస్కరా!

శా|| గోధూమోదనఖాదనంబుననొ తద్గుర్వౌషధప్రాశన

ప్రాధాన్యంబుననో నిరంతరకృతాభ్యాసంబునంజేసియో

బాధ౯ సైఁచుచు దూరమేనియు గమింపంజాలి తస్వార్త నే

నాధీమంతునిగూర్చి వ్రాసితిఁజుమీ హర్షంబున౯ భాస్కరా!

శా|| నే మున్నిచ్చినమందె విల్చి యదియు౯ నెమంబున౯ రాత్రి గో

ధూమాన్నంబును దించుఁ గొంతవడి యెందుంబోక స్వాగారవి

శ్రామంబుం గయికోఁ గ్రమంబుగ భవజ్జమ్ఘామయం బాగునం

చామిత్రుండు జవాబువ్రాసె నపుడే యత్యాదృతి౯ భాస్కరా!

మ|| ఎవ రేవ్రాఁతలు వ్రాసిన౯ నలువ మున్నేవ్రాఁత దా వ్రాసెనో

అవు నామాదిరిగాను గాన నిఁక నెట్లామందుఁ దెప్పింతు? మ

ద్భవనంబంద యెటు ల్వసింతు? నిలిపె౯ భ్రాత్రీయకార్యంబె న

న్నివలం గాలిడకుండ నాల్గునెల లింకేముండుదు౯ భాస్కరా!

మ|| ధనమా చాలినయంతలేదు. మఱియు౯ ధర్మప్రచారార్థమై

మును స్థాపించినమాసపత్రిక నెటో పోషించుచుండన్వలె౯.

మను ముద్రాక్షరశాలలోన ఋణ మేమాసార్థ మామాస మీ

యను లేకుంట. ఇఁకెట్టు లుందు నొకచో నానందినై భాస్కరా!

ఉ|| అర్థసమృద్ధి లేదు మొద లందుల కట్టిటు పోయిరాక యే

అర్థము నిర్వహించుకొనునర్హత లేక తపించుచుండునీ

వ్యర్థున కంఘ్రిలాగుడున కావల నప్పులలాగు డెక్కుడై

అర్థన కన్యదేశముల కన్పె. ఇఁకేమనువాఁడ భాస్కరా! ౮౩