పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/732

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

705

మ ను మం చి భ ట్టు

లలో 'చాళుక్యచూడామణీ!' అని చళుక్యవంశజుఁడయినట్టు సంబోధింపఁబడెను ఇతఁడు చళుక్య రాజుల కడ దండనాధుఁడయందున ఈకంపమహీపాలునకు సాళువవంశమువారికిఁ గల బిరుదము లన్నియు నున్నందునను చళుక్య వంశజులబిరుదము లంతగా లేనందునను కంపనృపాలుఁడు సాళువ వంశజుఁడే యని నిశ్చయింపవలసియున్నది [1] జైమినిభారతమునందు


    గీ. ఔర ! మీసరగండకటారిసాళ్వ !
       పంచఘంటానినాదాదిభయదబిరుద !
       కాహళారావసంపాతకంపితారి
      దీప్తిబలసిరి ! సాళువతిప్పశౌరి !

అని సాళవ తిప్పరాజును
 
   క. ధరణివరాహునరు బర్పరబాహునకు .....

   క. ...భీకరచౌహత్తిమల్ల బిరుదాంకునకున్.....

   క. మీసరగండనికి గటా ! రిసాళువముకు.....

అని సాళువ గుండ నరసింహారాజునకును, మీసరగండ కటారిసాళ్వ. ధరణీవరాహ బర్పరబాహ, చౌహ త్తిమల్ల మొదలైన బిరుదము లుపయోగింపబడినవి. ఈ క్రింది పద్యములలో నించుమించుగా నీ బిరుదములే కృతిపతి యైన కంపభూపతికిని ప్రయోగింపఁబడినవి.

   గీ. ఇట్లు చెప్పినపాటిని నెల్లసుళ్ళు
      నిలిచెనేనియుఁ దమతిముఫలము నిచ్చు
      నట్లు గాకుండు నం దల్ప మధికమైనఁ
      జండభుజబల ! మీసరగండ ! కంప ! ఆ.2

  1. [సాళ్వ వంశీయులు చాళుక్యులనుట సరిపడకున్నది. ఈ విషయమై పరిశోధన జరుగవలెను.]