పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/733

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

706

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

      క. ఘోటంబుల సుళ్ళుండిన
         ఘోటంబులు పతుల మీఱి కులము నడంచున్
         పాటించుచుఁడి నడచుచు
         పాటించిరి శాస్త్రవిదులు బర్బరబాహా !

      గీ. అశ్వరత్నంబుమును పళ్ళు హయమునడిమి
         పళ్ళు తురగముకడపటి పళ్ళకడను
         క్రమముతో నవమాదివర్షములమూట
         హరిణ విలసిల్లు రాయచౌహత్త మల్ల

      క. నిరుపమ తేజోవిభవా
         కరమునఁ గడు నొప్పుమీఱు గంధర్వము దాఁ
         బరికింప నింద్రసత్త్వము
         ధరణీరమణీయబాహ! ధరణివరాహా !

ప్రభువుల బిరుదములను దండనాధులైన పాలకులును వహించుట యాచారమయినందుకు సాళువ గుండరాజాదుల బిరుదములను వారిదండనాథులైన తుళువనరసింహరాజాదులు వహించినట్టుగా వర్ణింపఁబడిన వరాహపురాణము లోని యీ క్రింది వాక్యములే సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి.

     వ. చాళుక్యనారాయణుండును ... ... ... బర్బరబాహుండును నగు నరస
        వసుధాధీశ్వరుండు

     గీ. రాయచౌహాత్తిమల్ల ధరావరాహా!
        మోహనమురారి! బర్బరబాహు సాళ్వ!
        నారసింహ ప్రతాపసన్నహనుఁ డగుచు
        విశ్వహితకారి తిమ్మయయీశ్వరుండు

ఈ కడపటి వాక్యములోని బిరుదములు సాళ్వనరసింహరాజువే యన్నననవచ్చును. ఇందలి మోహనమురారిబిరుదము మూడవ యధికారమునందు కంపభూపాలుని విషయమునను వాడఁబడినది.