పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/730

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

703

ఫ ణి భ ట్టు

    చ. అలయక సాసికాగ్రమున నంటఁగఁ జూపులు గూర్చి భానుమం
        డలగత చిత్ప్రకాశ మచటం గని చిత్తము తద్గతంబుగా
        నిలిపి నిరంకుశ క్రమవినిర్గతవాయునిరోధనంబునం
        దొలఁగక యోగి పొందుఁ బరితోషపహామృతవార్ధి మగ్నతన్

    మ. అతి తేజోమహనీయు నాత్మహృదయాభ్యంతస్థు నీశున్ సుని
        శ్చితబుద్ధిం గురుబోధచే నెఱింగి పూజింపందగుం గానిచో
        హితబుద్ధిం దృఢలోహమృచ్ఛిలల నూహింపగ నొంటన్ మనో
        హితమూర్తిన్ రచియించి పూజలిడు టౌ నెన్నంగ నీశార్చనల్.

    మ. పరమబ్రహ్మమె సద్గురుం డగుఁజుమీ భావింప నెట్లన్న దు
        స్తరమాయాంధులలో నొకం డెఱిఁగి తత్పాదాశ్రయుండైనచోఁ
        గరుణ న్వానికి నొక్కయు క్తినె మహాకల్పంబులంబోని దే
        హరతిం ద్రోసి భవంబుఁ ద్రుంచి ఘనమోహచ్చేదముం జేసెడిన్.

    చ. ఇది యది యిందు నం దపుడు నిప్పుడు నా నెడలేక పట్టుటల్
        వదులుట లేమి లేక తన వర్తన లేరి కెఱుంగనీక పెం
        పొదపు వినోదలీలల మహోత్సవము ల్వెలయించుచుండఁగా
        సదమలమూర్తి పూర్వభవసంచితపుణ్యసమాధి పూర్ణుఁడై ఆ.5

    చ. అనఘ ! యనేకజన్మసముపార్జితమైన వివేకసంపదం
        గననగుఁ గాని యీనెఱి వికల్పమతిం బహువేదశాస్త్రముల్
        పనివడి యారయన్ మదికిఁ బ ట్టగునే సుకరంపుఁదెల్వి దా
        దినకరుఁబోలె సద్గురుఁడు తెల్సినఁగాక యవిద్యఁ ద్రోయుచున్

    ఉ. నే నను నాకు నే నన ననిత్యశరీరము తోఁచు భ్రాంతిచే
        నే ననునేన నే ననిన నిర్మతనిత్యత గల్గుగావునన్
        నే ననుదాని కాది యగునేగద ! యాత్మన దానిఁ గన్గొనన్
        బూని యొనర్చుయోగమునఁ బొందఁగవచ్చు సమాధిసౌఖ్యమున్;

                **** **** **** ****