పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/527

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

500

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

   
         రథాంగలీలా మివ దర్శయంతౌ
         పురా పురారేః పృథివీరథస్య
         యన్మౌళౌ నిహితం చిరాయ నిగమై ర్ధ్యేయం చ యద్యోగిభిః
         యల్లక్ష్మీమృదుపాణిపద్మయుగళీసంవాహనైర్లాలితం
         జాతా యత్ర వియన్నదీ త్రిజగతీసంతాపనిర్వాఫణీ
         తస్మాత్కంసభిదః పథా దుదభవ ద్వర్ణో గుణార్ణోనిధిః 5
        
        తస్మా దభూత్ ప్రేలయవేమనామా
        శ్రీశైలసోపానవిధాన శాలీ,
        హేమాద్రికల్పోదిత దానదక్షో
        నిస్సీమభూదాననిరూడకీర్తిః. 6
        
        వేమక్షితీశో వృష మేకపాదం
        ఖంజప్రచారం కలికాలదోషాత్,
        దత్తాగ్రహారద్విజ వేదశక్త్యా
        పద క్రమై రస్ఖలితం చకార 7

        మాచక్షోణిపతి ర్మహేంద్రమహియా వేమక్షితీశాగ్ర జో
        రామాద్యై స్సదృశో బభూవ సుగుణై స్తస్య త్రయో నందనాః,
        కీర్త్యా జాగ్రతి రెడ్డిపోతనృపతిః శ్రీకోమటీంద్ర స్తతో
        నాగక్ష్మాపతి రిత్యుపాత్తవపుషో ధర్యార్థకామా ఇవ 8

        వేమాధిపో మాచవిభు శ్చ నందనౌ
        శ్రీకోమటీంద్రస్య గుణై కసంశ్రయౌ,
        భూలోక మేకోదరజన్మవాంఛయా
        భూయో౽వతీర్ణా వివ రామలక్ష్మణౌ. 9
 
        చూడామణి ర్నృపాణాం దుర్మదపరిపంథిశిఖరిదంభోళిః
        సర్వజ్ఞ చక్రవర్తీ పెదకోమటివేమభూపతి ర్జయతి. 10

        సో౽యం వేమమహీపాలో భూపాలపరమేశ్వరః