పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/524

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

497

శ్రీనాథుఁడు

      సీ. జాహ్నవీయమునాది సకలపావననదీ
                         విమలతీర్థాంఃభ పవిత్రితంబు
          సవిధ దేశస్థాయి శివమౌళిబాలేందు
                         కామినీసంపుల్లకైరవంబు
          బహుమహాపరివాహపాథోభరద్ఘన
                         ఘుమఘుమాయితదిశాగోళకంబు
          జలసారణి నేకసంవర్ధితానేక
                         వనివినీతాధ్వగాధ్వశ్రమంబు

          బలవదురుమత్స్యకచ్చపఢుళికుళీర
          తిమితిమింగిల విక్రమక్రమవిహార
          తరళతరతుంగభంగ కదంబచుంబి
          తాభ్రవీథి సంతాన మహాపయోధి.

     సీ. కపటసూకరమైన కైటభానురవైరి
                         ఖురపుటంబులC బరిక్షుణ్ణమయ్యె
          రఘుకులోద్వహధనుర్యంత్రముక్తము లైన
                         చిచ్చుఱమ్ముల వేఁడిఁ జేవ దఱిగె
          గుంభసంభవుని హస్తాంభోరుహంబున
                         నాపోసనం బయి హ్రాస మొందెఁ
          బాషాణముల నచ్చభల్లగోలాంగూల
                         కపియూథములచేతఁ గట్టుపడియె

          వనధి యే భంగి సరివచ్చు ననఁగ వచ్చు
          నారసాతలగంభీరవారి యగుచు
          నపగతాపాయ మగుచు శోభాఢ్య మగుచు
          ననుపమం బైన సంతానవనధితోడ.