పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/523

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

       వైడూర్యరత్నశకలామల వారిపూరే
        మంక్తుం కిమత్ర భగవా న్మధుకై టభారిః,
        ఆంగీచకార గజతా మవనచ్ఛలేన
        ...... నవరాహమహావతారాన్

        శ్రీమహాభారతే. 18

        దేవా మనుష్యాః పితరో గంధర్వోరగరాక్షసాః,
        స్థావరాణి చ భూతాని సంశ్రయంతి జలాశయం. 19
        తటాకే యస్య గావస్తు పిబంతి తృషితాం జలం
        మృగపక్షి మనుష్యాశ్చ సో౽శ్వమేధఫలం లభేత్ 20
        ఆస్పోటయంతి పితరః ప్రనృత్యంతి పితామహాః
        అపి నః సకులే జాతో య స్తటాకం కరిష్యతి. 21
        విద్యాధికారీ శ్రీనాథో వీరశ్రీవేమభూపతేః,
        ఆకరో దాకరో వాచాం నిర్మలం ధర్మశాసనం. 22

    సీ. శాకాబ్దములు సహస్రమును మున్నూటము
                        ప్పదియొక్కఁడును నైన భవ్యసంఖ్య
        వఱలు విరోధిసంవత్సరంబున ఫాల్గు
                        నంబున బహుళపక్షంబు విదియ
        శుక్రవారంబున శుభముహూర్తంబున
                        శ్రీధాన్యవాటీపురాధిపతియుఁ
        కృష్ణవేణ్ణాజలక్రీడావినోదుండు
                        నగు గన్నభూపాలుననుఁగుఁబుత్రి

        వీరనారాయణుఁడు వేమవిభునిదేవి
        భూరిసద్గుణనికురుంబ సూరమాంబ
        జగము వినుతింప సంతానసాగరాఖ్య
        వరతటాక ప్రతిష్ఠోత్సవం బొనర్చె.