పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/522

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శ్రీనాథుఁడు

          శ్రీశైలే స్థిరమూలతా ముపగతా వృద్ధిం కుమారాచలే
          పంచారామతలే ప్రతాపసుషమా సింహాచలేంద్రే తతః,
          శ్రీకూర్మే పురుషోత్తమే క సుమితా యద్దర్మకీర్త్యోర్ల తా
          కాశ్యాం విశ్వపతేః పుర8 ఫలవతీ నిత్యోపహారోచితం.

          అభిమన్యుకరగ్రాహ్యాముత్తరాం ఖడ్గపుత్రికాం
          నర్తయ త్యాహవే రంగే య8 సంగ్రామధనంజయః. 1

          అశ్రాంతం గృహరాజసౌధనివసల్లక్ష్మీకరాభ్యంతర
          క్రీడాంభోరుహతాలవృంతనటనప్రస్తావవిస్తారిత8,
          వాయుః కేసరవాసనాసురభితో య స్యార్థిచింతామణే
          ర్ద్రా గాచామతి దాన కేళిజనితం స్వేదాంభసాం జాలకం.

          సప్త సంతానవ త్యాసీ ద్యేవ సర్వంసహేత్యలం,
          స్పర్ధయేవ ధృతాః కీర్తా గర్బే లోకా శ్చతుర్దశ
          రాజ్ఞ స్తస్య మహాదేవీ రాజమౌళే రివాంబికా
          రత్నసింహాసన స్యార్థే రాజతే సూరమాంబికా
          శాకాబ్దే శశిరామరామధరణీ సంఖ్యే విరోధ్యాహ్వయే
          వర్షే ఫాల్గునామ్ని మాసి బహుళే పక్షే ద్వితీయాతిథౌ
          దేవీ సొ పెదకోమటీశ్వరభువః శ్రీవేమపృధ్వీపతేః
          శ్రీ సంతానపయోనిధేః కృతవతీ సమ్యక్ప్రతిష్ఠావిధిం.
          లీలాలీఢతరంగశీకరకణం రాకావిధౌ రంకుణా
          హేరంబేణ మదోష్మశాంతివిధయే హేలావగాఢం ముహుః
          రాజీవాసనరథ్యహంసపరిషచ్చంచూపుటీ చర్విత
          స్వచ్ఛాంభోజ మృణాళికాకిసలయచ్ఛేదం యదీయం పయనః
          ఘొంటాకంఠకఠోరగర్భకుహళీపాళీమధూశీరస
          స్రోతస్సౌరభటీకమానమధులిడ్ఝంకారకోలాహలైః
          వాచాలాని వనాని యస్య సవిధే సో౽యం సుధానిరః
          శ్రీసంతానసముద్ర ఏష పయసాం రాః ర్జను...త్యప్త..