పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/521

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

      నిర్యత్నా భుజగేంద్రమౌళిమణిభి ర్నీ రాజనప్రక్రియా. 1

       తమో హరేతాం తవ పుష్యవంతౌ రాకాసు పర్వాపరశైలభాజౌ
       రథాంగలీలా మిద దర్శయంతౌ పరా పురారేః పృథివీరథస్య 2

       మానుషా కారకిమ్మీర స్తంబేరమవపు ర్మహ8.
       ఉన్నిద్రయతు భద్రాణి రుద్రాణీ యేన సుప్రజాః 3

       యన్మౌళో నిహితం చిరాయ నిగమైర్ద్యేయం చ యుద్యోగిభి
       ర్యల్లక్ష్మీ మృదుపాణిపద్యయుగళీసంవాహనై ర్లాలితం,
       జాతా యత్ర వియన్నదీ త్రిజగతీ సంతాపనిర్వాపణీ
       తస్మా త్కంసభిద8 పదా దుదభవ ద్వర్టో గుణార్జోనిధి8. 4
 
       త త్రాభవత్సప్తమచక్రవర్తీ వేమక్షితీశో జగరక్షపాల8
       ఏకాదశీతి ప్రతిభాతి శంకా యేనావతారా8 పరమస్య పుంస8. 5

       రాజ్యం వేమ న్స చిర మకరో త్ప్రాజ్యదానై కతానో
       భూమీదేవై ర్భువ మురుభుజో భుక్త శేషా మభుఙ్త్క,
       శ్రీశై_లాగ్రాత్ప్రభవతి పథి ప్రాప్తపాతాళగంగే
       సోపానాని ప్రమధసదవీ మారురుక్ష శ్చకార. 6

       మాచక్షోణిపతి ర్మహేంద్రమహిమా వేమక్షితీశాగ్రజో
       రామాద్యై స్సదృశో బభూవ సుగుణై స్తన్య త్రయో నందనా8
       కీర్త్యా జాగ్రతి రెడ్డిపోతనృపతిః శ్రీకోమటీంద్ర స్తతో
       నాగక్ష్మాపతి రి త్యుపాత్తవపుషో ధర్మార్థకామా ఇవ. 7
 
       అసూత పుత్రం పెదకోమటీంద్రో విశ్రాణనే కర్ణ మసూత పుత్రం,
       వేమాభిధానం సుగుణై కతానం పాథోనిధిర్నాధమినౌషధీనాం. 8

       ధాటీదుందుభిభాంకృతిం కలయ గో నిర్ఘాతరావం రిపూన్
       నామాని ద్రుత మర్జునస్య జపతో య స్యాజి గాండీవిసః
       సంగ్రామోపపదాని తాని భవతాం రక్షాకృతే సర్వదా
       వర్థ్యంతామితి బోధయం త్య... ధీయంత్రినో మంత్రిణః 9