పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/351

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

324

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

        సీ. దక్షిణపవనంబు తమ గంధమును బూని
                       మలయాచలముమీఁది మరులు మాన
             తివిచి పట్టినలత చివుళుల చాయకుఁ
                       గరతలంబులకాంతి వరము లొసఁగ
             కుసుమము ల్గోయుచో గోళ్ళ మెఱుంగులు
                       తనిమొగ్గలకు గవిసెన లొనర్ప
             పిలువంగఁ జెలఁగెడు పలుకులు రాజకీ
                       రములకు నొజ్జతనములు సేయఁ

             గురులు నలలపిండు బెరయఁగ వనమయూ
             రములగతులతోడ గమనలీల
             ననఁగి పెనఁగి ప్రీతి వనకేళి సలిపిరి
             వనజముఖులు వేడ్క పనుపు చేయ

         మ. పరపై యొప్పెసలారు మానికపుసోపానంబులం బ్రజ్వల
             ద్వరవజ్రోపలసై కతంబులను సౌవర్ణారవిందంబులన్
             హరినీలాసితవారిజంబులను జక్రాంగాదివాఃపక్షివి
             స్పురణం గల్గు సరోవరంబు గనియెన్ భూవల్లభుం డయ్యెడన్.

         క. మొగములు విరిదమ్ములఁ గుచ
             యుగములు కోకములఁ జూడ్కు లుత్పలముల మం
             దగతులు హంసలఁ దోల న
             రుగుగతిఁ జొచ్చిరి సతుల్ సరోవర మెలమిన్.

         గీ. బలిమి రాహు సుధాంశుబింబంబు వెఱచి
             పాఱ గడుడాసి వెనుకొనుపగిది నొక్క
             యెడ సఖులఁ గూడి చెలరేఁగి యీఁదుచోట
             నీలవేణియు మొగమును నెలఁత కొప్పె.

         సీ. కలయంగ నలఁదిన కస్తూరి పెల్లుగ
                          జలమున కెల్లను గలుగఁజేసి