పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/350

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

323

చిమ్మపూఁడి అమరేశ్వరుఁడు

               దందడి వీతెంచు దక్షిణపవనంబు
                                భస్త్రానిలంబుగాఁ బరిఢవించి
               చిలుకలుఁ బికములుఁ జేదోడు సేయఁగ
                                మాధవుఁ డనెడి కమ్మరి కడంగి
               యంగజుం డను పతియానతిఁ బనిపూని
                                మొగడల న్ములుకులమొనలు చఱచు

               కొలిమి యొక్కొ యనఁగ గురియు పరాగంబు
               విస్పులింగములుగ విరహు లులుక
               నేచి పూచి యున్న యీ యశోకమహీరు
               హంబుఁ గంటె మాళవాధినాధ !

           శా. ముత్తా కే కుజము ల్పడల్చె మొగడ ల్మున్నే మహీజంబులం
               దొత్తెం బువ్వులు నిండఁగాఁ బెరిఁగె నే యుర్వీజముల్ పూపలన్
               మొత్తంబై విలసిల్లె నే ధరణిజంబుల్ కాయలం బండులన్
               జిత్తానందముఁ జేర్చె నే క్షితిజము ల్చెల్వొందఁగాఁ జెప్పుమా.

           సీ. పాంధులహృదయముల్ పల్లటంబులు సేయ
                       దర్పకుపనిచినదం డనంగ
               విరహిమృగంబుల మరిగింపఁ దివిరెడు
                       కాయసంభవుని మొక్కల మనంగఁ
               గడు సల్గి చైత్రునగారంబు ముద్రింప
                       మనసిజుపనిచినయనుఁగు లనఁగ
               సహచరుం డగు గంధవహుఁ గానఁగా మీన
                       కేతను పంచినమాత లనఁగ

               నభినవాకారసాందర్యసుభగలీల
               లతిశయంబుగ మెలఁగుచు నసమబాణు
               పుష్పలావికాజనములు పోలె నెఱసి
               కోమలాంగులు పువ్వులు గోసి రెలమి.