పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/344

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

చిమ్మపూఁడి-అమరేశ్వరుఁడు

ఇతఁడు సుప్రసిద్ధుఁడైన యాంధ్రమహాకవి. ఈ కవినిగూర్చి యిరువది యేండ్ల క్రిందట నా యాంధ్రకవులచరిత్రములో నిట్లు వ్రాసితిని. అమరేశ్వరుని గొప్పకవినిగా పూర్వకవులనేకులు స్తుతించి యున్నారు. ఈతఁడు చేసిన గ్రంథము లేవియో తెలియరావు గాని కూచిమంచి తిమ్మకవి తన సర్వలక్షణసారసంగ్రహమునందుఁ జిమ్మపూడి యమరేశ్వరుని విక్రమ సేనములోని దని యిూ క్రిందిపద్యము నుదాహరించి యున్నాఁడు.

          ఆ. సీర నగ్గి యునికి యారయ విస్మయం
              బనుచు బాడబాగ్నికడలి యప్పు
              రంబుఁ జొచ్చె నొక్కొ, రత్నాకరమమణు
              లనఁగ జెలువ మమరు నాపణములు

ఈ కవిని ప్రశంసించిన పూర్యకవుల పుస్తకములలోని ఫద్యములఁ గొన్నిటి నిం దుదాహరించుచున్నాను.

          ఉ. నన్నయభట్టఁ దిక్కకవినాయకు భాస్క_రు రంగనాథుఁ బే
              రెన్నిక కెక్కినట్టి యమరేశ్వరు నెఱ్ఱనమంత్రి నాదిగాc
              జన్న కవీంద్రుల న్నవరసన్పుటవాణు లనంగ ధాత్రిలో
              నున్న కవీంద్రులం దలఁతు నుల్ల మెలర్సఁగ వాగ్విభూతికిన్
                                                       [అనంతామాత్యుఁడు]

          ఉ. నన్నయభట్టు దిక్కకవి నాచన సోముని భీమనార్యుఁ బే
              రెన్నికc జిమ్మపూడి యమరేశ్వరు భాస్కరు శంభుదాసునిన్
              సన్నుతి చేసి వాక్యసరసత్వము వీనుల కింపుమీఱ న
              త్యున్నతిగా నొనర్తు నెఱయోధులు మేలనఁ గావ్య మిమ్ములన్.
                                                       [ప్రౌఢకవి మల్లన]