పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/343

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

316

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

పెద్దన ప్రద్యుమ్నచరిత్రములోని యేదో యుదాహరణగ్రంథమునం దుదాహరింపఁబడిన యీ పద్యములను జూచి పెద్దన విన్నకోట పెద్దన యని కవిగారు భ్రమపడిరేమో ! ప్రద్యుమ్నచరిత్రము పొన్నాడ పెద్దిరాజు దని యా గ్రంథములోని రెండు పద్యము లీ క్రిందివి రెండు చోట్ల నాంధ్ర సాహిత్యపరిషత్తువారియొద్ద నున్న యుదాహరణ పుస్తకములో నుదాహరింపఁబడినవి.

          గీ. రాయుచున్న ఘనపయోధరములఁ గలిగి
             నడుము లొకకొంత బయలయి బెడఁగు మిగిలి
             చూడ నొప్పారురేఖల సొంపు మెఱసి
             కోటకొమ్మ లమరు వీటికొమ్మలట్ల.

          క. పురగోపురశిఖరంబులఁ
             గర మరుదై పద్మరాగకలశము లమరున్
             జరమాచరమాద్రులపై
             సరిపున్నమఁ దోఁచు సూర్యచంద్రులభంగిన్