పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/342

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

315

వి న్న కో ట పె ద్ద న్న

    సీ. మించిన గతులు సాధించి యింద్రునికి మా
                        ర్కొనియున్న కాల్గలకొండ లనఁగఁ
         జేతనత్వంబులు చేకొని రవికిఁ గొ
                        మ్ములు చూపు చీకటిమొన లనంగఁ
         జే కల్గి యలుల కనేకదానము లిడ
                        మెలఁగుతమాలభూమిజము లనఁగఁ
         జిత్రవధోద్దతసిద్దులై గాడ్పుతో
                        మోహరించిన కారుమొగుళు లనఁగఁ

         నెల్ల చందంబులను గడు నెసఁకమెసcగి
         పొగడు నెగడును బడసి యప్పురిఁ జరించు
         తమ్ముఁ జూచిన మెఱయుఁ బుణ్యమ్మునొసఁగఁ
         దావలం బై న భద్రదంతావళములు.

     సీ. గజయాన మెలఁగినగతి యైనఁ బైఁ బడ
                 గద్దించి తర్కించి కలత నొందు
        మానిని యల్లినమాడ్కిఁ దోఁచినఁ దేర్ప
                నూకించు భావించి యొత్తలించుఁ
        జపలాక్షి కెమ్మోవి చవిగొన్నయట్లైనఁ
                జెమరించి చర్చించి చిన్నఁబోవు
        మదవతికౌగిలి గదిసినయట్లైనఁ
                బులకించి తేఱి సంచలత నొందుఁ

        దన్ను మెఱసిన కోర్కులు తగులు కొలుపు
        నోలిఁ దనలోన నలి నరపాలసుతుఁడు
        మాన మూటూడ గంభీరమహిమ సడల
        లజ్జ గడివోవ దైర్యంబు లావు దిగగ.