పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

241

న న్నె చో డ క వి

                కాంచనాచలకార్మకమునకు సాటిగాc
                           జేపట్టె నెవ్వాఁడు చెఱకువిల్లు
                 నవిరళ పాశుపతాస్త్రమ్మునకు వాఁడి
                           మిగిలించె నెవ్వాఁడు చిగురుఁదూపు
                 నతులితామరదానవాదిబలంబుల
                           గెలిపించె నెవ్వఁ డయ్యళిబలంబు

                 నట్టిజగజెట్టి మన్మథుం డఖిలలోక
                 ములకు వెఱగొంగ జీవులమూలకంద
                 మతనియిలుఁ జొచ్చి వెడలనియతఁడు గలఁడె
                 యతనియమ్ములఁ బడకున్నయదియుఁ గలదె.


        చ. తొడవులు వెట్టు సంభ్రమముతోఁ దిలకించు మడుంగు గట్టుపైఁ
            బడ దడ వోప దింపెఱిఁగి పట్టదు నేర్పులు గట్టి పెట్టుఁ బ
            ల్కెడు నెడఁదొ ట్రుపాటొదవుఁగింకకు జేగిలుమన్సమర్పఁగాఁ
            జిడుముడిఁ బొందుఁ గాంత పతిచేరినఁగూరిమి గల్లెనేనియన్,