పుట:2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf/45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పశువులు మేయుచున్నవి. నదియం దొకపడవ పోవుచున్నది. అందొకమనుజుడు కూర్చుండియున్నాడు. దూరమునందు పర్వతములు కానవచ్చుచున్నవి. ఆకాశమునందు సూర్యుడు తీవ్రముగప్రకాశించుచున్నాడు. కాని అచ్చటచ్చట మేఘములు కానవచ్చుచున్నవి. నదియందు చెట్లు, సూర్యుడు,మేఘములు ఇంక ననేక మైనవస్తువులు నీడలు ప్రతిఫలించుచున్నవి. ఇట్టిప్రదేశచిత్రములను వ్రాసి చూడుడు. మీ కెంతవఱ కభ్యాసము కలిగెనో మీకే తెలియును.

కాని ప్రారంభమునందు మన మిష్టము వచ్చినటుల వ్రాయకూడదు. సృష్టియం దుండువస్తువులను చూచి చిత్రించుట నభ్యసింపవలెను. ఇటులచేయుట కొకయుపాయము చెప్పెదను.

చిత్రలేఖనమునకు కావలసిన వస్తువులను, ఒకదర్పణమును నీతో నొకనిర్జనప్రదేశమునకు తీసికొనిపోయి, యొకచోట నాసీనుడవై కొంచెము ప్రక్క నొకవస్తువునకు నీయద్దమును చేరవేయుము. ఆ యద్దమునందు కొంతప్రదేశము కానవచ్చును. దానిని చూచి వ్రాయుట మీకు సులభముగ నుండును. అప్పుడు చిత్రించుట మీ కెంతయో యానందకరముగను, సులభముగను ఉండును.

వివిధము లైనరంగులను వేయకముందు మీరొకపనిని చేయవలసియున్నది. పెన్సిలుతో మీచిత్రములను వ్రాసినతరువాతను సిపియారంగుతో ప్రధానచ్ఛాయలను చిత్రించవలసియుండును. పిమ్మట సృష్టి ననుసరించి మీరు వివిధరంగులను చిత్రమునందు వేసి, అవియెండినతరువాతను వివరములను చిత్రించి పటమును పూర్తిచేయవచ్చును. ఇటులనే అన్నిచిత్రములను వ్రాయునది అభ్యాస మైనకొలదిని చిత్రమును చక్కగ వ్రాయగలుగుదురు. విద్య కంతము లేదని జ్ఞాపకముంచుకొనుడు.

నాల్గవ భాగము.

మానవుల ప్రతిరూపములను రంగులలో చిత్రించుట.

ఛాయాపటములను పెద్దవిగ పెన్సిలుతో వ్రాయువిధములను చెప్పితిని.ఇప్పుడు రంగులతో చిత్రించుమార్గములను వ్రాసెదను. ఈపనిని పూనుకొనుటకు నీకురంగులను పూయుటయందు చాలప్రావీణ్యము కలిగియుండవలెను. లేనియెడల నిట్టిచిత్రములు విచిత్రములుగ నుండును. ఇంతమృదు వైనచర్మపురంగు నెటుల వేయగలుగుదు నని చింతపడెదవు. అంత యెందుకు? నేను చిత్రములను వ్రాసినయెడక చిత్రలేఖనవిషమై తెలియనివారు కొంతమంది వచ్చి యీరంగుల నీకాగితముపై నెటుల నంటించగలిగితి నని నన్ననేకతరుణములయందు ప్రశ్నించిరి. బాగుగ నభ్యాసము గలమానవునినోటనుండి యిట్టివాక్యములు వెలువడునా? ఇట్టియభ్యాసము గలవా రీదిగువ చెప్పినటుల నభ్యసించినయెడల త్వరగా మనుజులరూపములను నీరురంగులతో చిత్రించగలుగుదురు. మనస్సే మూలము.చిత్రలేఖనమునం దభిరుచి గలవారు అతిత్వరితముగ నేర్చుకొన గలిగెదరు. అందువలన విసుగుజెందక సంతోషముగ నభ్యసింపవలెను. కాని ఛాయనుగుఱించి బాగుగ తెలిసియుండవలెను. దీనికి కావలసిన పరికరములవిషయమై మొదట కొంచెము చెప్పుట మంచిది.


కావలెనో వాటి నెటుల యెంచుకొనుటయో యిదివఱకే చెప్పియుంటిని. అన్నిరంగుల ------------- వ్రాయజాలము. దీనికి కొన్నిరంగు లున్నవి. వీటిని రెండుతరగతులుగ భాగించవచ్చును. -------------- చినబట్టలకు వేయునవి. (2) చర్మమునకు వేయునవి.