పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాంకము ] సీతావనవాసము 41

ప్రథమస్థలము : అడవి.

[సీత చెట్టుమొదట నిద్రించుచుండును - లక్ష్మణుఁడు ప్రక్కన నిలుచుండి యుండును.]

లక్ష్మ : వాఁడుగో! శుక్రభగవానుఁ డుదయింపనున్నాఁడు. [ఆలకించి] ఆహా! శకుంతసంతానముల కలకల నినాదములు సమీరసమ్మిళితములై వీనులకు విందొనరించుచున్నవి !

                    అనిలోచ్చాలిత పర్ణ మర్మర రవవ్యాప్తిన్ సుఖస్వప్న బం
                    ధనము ల్వాయఁగ నుల్కిలేచి ఖగసంతానంబు నీడంబులన్
                    ఘనరావంబొనరింప యామవతి యాజ్ఞం గాలముందెల్పఁగో
                    యని చాటించెడు కాలమాపకుని కంఠారావమో నాఁదగున్.

[సీతంగని] ఔరా ! మానవుల కెంతటికష్టములైనను అనుభవించుకొలఁది సాధారణమగుచుండును. లేకయున్న అంత:పురనివాసయోగ్యయగు ఈ సుకుమారి యెక్కడ ? ఘోరమృగభయంకరమయి కఠినశిలాకంటక భూయిష్ఠమగు ఈ కాంతారతలమున నిదురించుట యెక్కడ?

                    లవలీపల్లవ కోమలంబులగు నీలావణ్యవత్యంగముల్
                    దవులం గావలసెం గఠోరధరణీ తల్పంబునన్, రామ బా
                    హువు దిండై సుఖనిద్రనొందఁదగు నీ యోషిల్లలామంబు దా
                    రువుఖండం బుపధానముం జలిపి గూర్కుం బూవుముండ్లంబలెన్.

మానవజీవితము సుఖదు:ఖ పరిపూరితమయ్యును గర్మఫలాను భవ