పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/284

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మాధవ విజయము


రాజ : [సగర్వముగ] సౌందర్యమున నన్ను మించువాఁడు కాఁడు; అయినను కొంచెము బలిష్ఠ కాయుఁడు. తల్లి దండ్రులులేని బిడ్డయని యందఱును వానిని ఆదరించుచుందురు. గర్విష్ఠుఁడు. తానొక సార్వభౌముని కుమారునివలె నటించుచుండును. నీ మొగముచూచిన అతఁడు జ్ఞప్తికివచ్చును.

మాల : ఈమందభాగ్య కంతటి యదృష్టమా? ఆతనితొడపై పెద్ద పుట్టుమచ్చయున్నదా?

రాజ : [ఆశ్చర్యముతో] నీకెట్లు తెలియును?

మాల : [ఆతురతతో] ఉన్నదా? చెప్పుఁడు.

రాజ : ఇది యేమిచిత్రము! ఆనాఁడు విజయవర్మకూడ మాధవుని పుట్టుమచ్చ విషయము విన్నపుడు సంక్షుబ్ధచిత్తుఁడయి వెలవెలబోయెనఁట!

మాల : మచ్చయున్నదా? మాయన్న బ్రతికియున్నాఁడు! అన్నా - అన్నా - [మూర్ఛిల్లఁబోవును. రాజశేఖరుఁడు పట్టుకొని బెంచిపై కూర్చుండపెట్టును]

రాజ : మాధవుని జన్మరహస్యము తెలియవచ్చినది. - లతాంగీ, యూరడిల్లుము.

మాల : అన్నా, మరల నీ వా హంతకుని కంటఁబడితివా? [లేచి] ఇంకొక్క నిమిష మాలస్యమైన కార్యముచెడును. ఆ రాక్షసుఁడు మీ సోదరిని వివాహమాడఁబోవుచున్నాఁడు. మా అన్నవిషయమై నా కనుమానము కలుగుచున్నది. మనము తక్షణమె రహస్యముగ వెడలిపోవలయును. నాకు గుఱ్ఱపుస్వారి తెలియును. బాణ ప్రయోగమెఱుఁగుదును.

రాజ : కదలుము. [ఇద్దఱు మెట్లపైనుండి పోవుదురు]

తెరపడును.

_________