పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/285

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

స్థలము 12 : సమరసేనుని గృహము

________

[సమరసేనుఁడు అటునిటు తిరుగుచుండఁగా తెరయెత్తఁబడును]

సమరసేనుఁడు : విజయవర్మకు వివాహమయి వచ్చినవెంటనే నా వివాహమును గుఱించి మరల హెచ్చరించెదను. మాలతిపై నానాఁటికి నాకు వలపు హెచ్చుచున్నది! ఆ కాంత నన్నుఁ బరిణయమాడునా? ఎట్లయినను పినతండ్రి యాజ్ఞకు మాఱాడఁజాలదు. నేను మాలతినే పెండ్లియాడిన యెడల రాజ్యాధిపత్యము వహించుటకుఁగూడ వీలుండును. మాధవునికి తన జన్మ రహస్యము నెఱిఁగింతును. నేను సైన్యాధిపతినగుటవలన సేనయంతయు నన్ననుసరించును. మాధవుఁడు నాకు మఱఁదియగుటయే గాక కృతజ్ఞుఁడుగ నుండును. [సగర్వముగ] ఆతని పేరు పెట్టి నేనే రాజ్యమునంతయుఁ పరిపాలింపఁగలను.

[నేపథ్యమున కలకలము]

అర్ధరాత్రమున కోటలో ఏమి యీకలకలము! [ఆలకించును]

[నేపథ్యమున - "దొంగలు, దొంగలు, పట్టుకొనుఁడు, కొట్టుఁడు, దివిటీ తెండు, హా, హా" యిత్యాది]

సమరసేనుఁడు : దొంగలా?

[అచ్యుతవర్మయు కొందఱు సేవకులును ప్రవేశింతురు]

సమ : అచ్యుతవర్మ, ఏమి యీ కలకలము?

అచ్యుతవర్మ : మనము పాతాళగృహమున బంధించి యుండిన కైది తప్పించుకొని పాఱిపోయెను.

సమ : [ఉద్రిక్తుఁడై] ఎట్లు తప్పించుకొనెను?

అచ్యు : బయటి తాళములు వేసినట్లే యుండెను.