పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/283

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కవికోకిల గ్రంథావళి


రాజ : నీకు తల్లిదండ్రు లున్నారా?

మాల : మా పినతండ్రి రాజ్యాశకు బలియైరి?

రాజ : ఆ దుశ్చరితుఁడెవ్వఁడు?

మాల : మిమ్ము తెప్పించిన యతఁడు.

రాజ : [ఆశ్చర్యముతో] మీపినతండ్రియా?

మాల : మా పినతండ్రియే కాదు; మీయింటి యల్లుఁడుకూడ!

రాజ : [పిడుగడఁచినట్లు నిలబడి] ఏమీ! విజయవర్మయా? ఓరి దుర్మార్గుఁడా, అతిథిజన కలంకుఁడా, గోముఖవ్యాఘ్రమా, ఏమి మాయనాటకమాడితివి? ఇంకను మాతలిదండ్రులు బ్రతికియుందురా? మాధవుఁడు చాల బుద్ధిశాలి. విజయవర్మ చర్యలను ఆతఁడు శంకించుచునే యుండెను.

మాల : మాధవుఁ డెవడు?

రాజ : సాఁకుడు బిడ్డ?

మాల : ఎవరు సాఁకిరి?

రాజ : మాతల్లిదండ్రులు. కొన్ని సంవత్సరములకు పూర్వము ఒక పసిబాలుఁడు మూర్ఛతగిలి మావాకిట పడియుండెను. మాతల్లిదండ్రుల కప్పటికి సంతానము లేనందువలన వాని నెత్తి పెంచుకొనిరి.

మాల : రాజులు పెంచుకొనఁదగినంతటి బిడ్డయా ?

రాజ : రూపవంతుఁడె.

మాల : అప్పటికి వాని వయస్సెంత?

రాజ : రెండుమూఁడు సంవత్సరము లుండవచ్చునని చెప్పిరి.

మాల : మాయన్నకూడ ఆప్రాయముననే మరణించెనఁట! [స్వగతము] ఆశా! ఎంత పిచ్చిదానవు. మరణించినవారు తిరిగి వత్తురా? [ప్రకాశముగ] ఆతఁడు క్షత్రియుఁడని అనిపించుకొనఁదగియున్నాఁడా?