పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

16 కవికోకిల గ్రంథావళి [ద్వితీయాంకము

[మునులు ప్రవేశింతురు.]

మునులు : త్రైలోక్యభద్రా రామభద్రా, దీనశరణ్యా, రక్షింపుము, రక్షింపుము !

రాము : మునీంద్రులారా, స్వాగతము !

లక్ష్మ : ఋషిపుంగవులారా, యభివాదనములు.

శత్రు : తాపసులారా, వందనములు.

వసి : రామరాజ్యమున గుశలమేగదా తాపసోత్తములకు ?

మునులు : ఇవిగో ! మా కుశల నిదర్శనములు. [వస్తువులుంతురు.]

శత్రు : [నిరూపించి] భగ్నకమండలములే యివి !

లక్ష్మ : ఇవి త్రుటితాక్షమాలికలు; ఇవి వల్కలాజిన ఖండములు - ఋషీశ్వరులారా, ఏల యీ తాపసవస్తు ప్రదర్శనము ?

ముని : [కోపముతో] రక్షోదుష్కార్య భగ్నావశేష తాపస వస్తుప్రదర్శన మనిన సార్థకముగనుండును.

రాము : ఏమి యీవిపరీతము ?

వసి : రామరాజ్యమునఁగూడ రాక్షస బాధయా ?

లక్ష్మ : రాక్షసుల గర్వమింకను శేషించియున్నదా ?

రాము : మునీంద్రులారా, యీ యాసనములపైఁ గూర్చుండుఁడు.

1 - ముని : రాజా, మాకేల యీ యాసనములు ?

2 - ముని : రామచంద్రా, మేమిప్పుడే గోడ కుర్జీలుగూర్చుండి దిగివచ్చితిమి.

3 - ముని : మహారాజా, మా గడ్డముల పీచుత్రాళ్ళతో గుదియఁ గట్టఁబడి రేయుంబవలు కదలమెదలలేక కుంచితాంగులమయి, పుణ్యవశమున విడిపింపఁ బడిన మాకు నిలుచుండుటయే సౌఖ్యము.

రాము : అయ్యో ! యెంతకష్టము !

శత్రు : ఔరా ! రాక్షసాధముల దుష్కార్యము లెట్లు మేర మీ